Sprawa ze skargi Gminy Lubrza na zarządzenie Burmistrza Nysy w przedmiocie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Anna Wójcik Sędziowie: Sędzia WSA Grzegorz Gocki (spr.) Sędzia WSA Marta Wojciechowska Protokolant Starszy inspektor sądowy Iwona Dąbrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 października 2018 r. sprawy ze skargi Gminy Lubrza na zarządzenie Burmistrza Nysy z dnia 29 stycznia 2018 r., nr 1538/2018 w przedmiocie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/13

Przedmiotem skargi wniesionej przez Gminę Lubrza ( dalej: Gmina, skarżąca) jest Zarządzenie Burmistrza Nysy nr 1538/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej, tj. za przyjęcie odpadów do A w [...] ( dalej: Zarządzenie).

W ramach przedmiotowego Zarządzenia wydanego na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827- dalej u.g.k.) i uchwały nr V/24/98 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Miasta i Gminy Nysa uprawnień do ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, ustalono cennik za przyjęcie 1 tony odpadów do A w [...] zlokalizowanego na terenie B w [...], w wysokościach - określonych bez podatku od towarów i usług - w załącznikach (§ 1) :

1) nr 1 - odpady kierowane na kwaterę składowania odpadów;

2) nr 2 - odpady kierowane do sortowania i przygotowania do odzysku innymi metodami;

3) nr 3 - odpady kierowane na kompostownię i instalację stabilizacji tlenowej;

4) nr 4 - wyselekcjonowane odpady jednego rodzaju z segregacji u źródła niezawierające domieszek innych odpadów.

jednocześnie w § 2 zobowiązując Zarząd Spółki z o.o. "C" do stosowania cennika, o którym mowa w § 1 wysokości powiększonej o podatek VAT.

Przewidziano także, iż Zarządzenie to uchylające uprzednio obowiązujące Zarządzenie Nr 954/2013 Burmistrza Nysy z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej, tj. zajęcie odpadów do A w [...], wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018 roku (§ 5 ) i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nysa oraz w siedzibie A w [...] zlokalizowanego na terenie B w [...] ( § 4).

Skargę na powyższe Zarządzenie, działając w oparciu o treść art. 3 § 2 pkt 5 oraz art. 50 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1369 ze zm.), zwanej dalej P.p.s.a., złożyła Gmina Lubrza w ramach której to, domagając się stwierdzenia jego nieważności, zarzuciła mu naruszenie:

1) art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) polegające na nieopublikowaniu skarżonego Zarządzenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego;

2) art. 4 ust. 1 pkt 2 u.g.k. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie.

W uzasadnieniu w pierwszej kolejności przedstawiając dotychczasowy stan faktyczny sprawy wskazano, że Gmina Lubrza zawarła z Gminą Nysa porozumienie międzygminne z dnia 15.05.2013r. ( dalej : Porozumienie), którego przedmiotem jest określenie zasad współpracy w zakresie wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi, w ramach którego to, Skarżąca przekazała Gminie Nysa realizację zadania własnego w zakresie utrzymania składowisk odpadów i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubrza. Realizację tego zadania w imieniu Gminy Nysa powierzono [...] "C" spółka z o.o. z siedzibą w [...] prowadzącemu regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych - regionalne centrum gospodarki odpadami (§ 1 ust. 2 i 3 Porozumienia ).

Strona 1/13