Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Waldemar Inerowicz Sędziowie Sędzia WSA Małgorzata Bejgerowska (spr.) Sędzia WSA Dominik Mączyński Protokolant: st. sekr. sąd. Joanna Świdłowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 stycznia 2015 r. sprawy ze skargi [...] na interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej w [...] z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/8

Wnioskiem złożonym w dniu [...] B. K. wystąpił, na podstawie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm. - dalej w skrócie: "O.p.") do Dyrektora Izby Skarbowej w P. - upoważnionego przez Ministra Finansów do wydawania w jego imieniu interpretacji indywidualnych, o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa. We wpisie do ewidencji działalności gospodarczej posiada również wpis rodzaju prowadzonej działalności z symbolem: PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. W czerwcu 2011 r. wnioskodawca nabył lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym, posiadający niezależną księgę wieczystą. W małżeństwie wnioskodawcy obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej, więc nabywcami nieruchomości są oboje małżonkowie. Oprócz lokalu mieszkalnego małżonkom przysługuje prawo udziału w częściach wspólnych nieruchomości oraz prawo w części ułamkowej w prawie użytkowania wieczystego gruntu, na którym jest posadowiony budynek wielorodzinny. Dodatkowo małżonkowie nabyli (tym samym aktem notarialnym) ułamkowe prawo własności w nieruchomości lokalowej, stanowiącej halę garażową, usytuowaną w podziemiu budynku wielorodzinnego wraz z ułamkowym prawem udziału w częściach wspólnych całej nieruchomości. W akcie notarialnym zostały wyodrębnione niezależne kwoty ceny brutto za lokal mieszkalny i za miejsce postojowe w hali garażowej.

Wnioskodawca wskazał, że nieruchomości lokalowe (zarówno mieszkanie jak i przynależne do niego stanowisko postojowe w hali garażowej), będzie wykorzystywał w ramach działalności gospodarczej celem najmu przez mniej niż 12 miesięcy. Następnie ma zamiar wycofać ją z prowadzonej działalności gospodarczej i po tej czynności będzie wynajmowana przez małżonkę w ramach wynajmu okazjonalnego - poza działalnością gospodarczą. Autor wniosku podkreślił, że jego żona nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej, w związku z czym ma on zamiar uznać pełną wartość zakupu nieruchomości jednorazowo za koszt uzyskania przychodu w swojej działalności gospodarczej.

W oparciu o tak przedstawiony opis zdarzenia przyszłego wnioskodawca zadał organowi podatkowemu dwa pytania:

1. czy w związku z nabyciem nieruchomości lokalowych i wykorzystywaniem ich w prowadzonej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej można zaliczyć całą ich wartość wynikającą z aktu notarialnego zakupu (przypadającą na nabycie prawa własności) jako bezpośredni jednorazowy koszt uzyskania przychodu w działalności gospodarczej? czy wycofanie nieruchomości lokalowych po okresie ich wynajmowania w ramach działalności gospodarczej i dalsze ich wynajmowanie przez małżonkę wnioskodawcy w ramach źródła przychodów "najem" niezwiązanego z działalnością gospodarczą, będzie rodziło u wnioskodawcy zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych lub konieczność korekty kosztów w działalności gospodarczej?

Strona 1/8