Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Anna Wesołowska (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Elżbieta Sobielarska Sędzia WSA Łukasz Trochym po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym sprawy ze skargi P. N. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] kwietnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Uzasadnienie strona 1/3

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (Minister), postanowieniem z [...] kwietnia 2020 r., nr [...] odmówił przywrócenia na wniosek P. N. (Skarżący) terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wojewody [...] (Wojewoda) z [...] lutego 2013 r. nr [...], stwierdzającej, że posiada on prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomośći poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Zaskarżone postanowienie zostało wydane w następującym stanie sprawy.

Wojewoda decyzją z [...] lutego 2013 r. nr [...], potwierdził Skarżącemu prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomośći poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższa decyzja została przesłana na adres Skarżącego i doręczona dorosłemu domownikowi [...] lutego 2013 r., co wynika z adnotacji wraz z własnoręcznym podpisem odbiorcy złożonym na zwrotnym potwierdzeniu odbioru przedmiotowej decyzji, zgodnie z którym przedmiotową przesyłkę odebrała "N. K. (żona)". Z uwagi na nieskorzystanie przez Skarżącego z prawa do wniesienia odwołania - powyższa decyzja stała się ostateczna [...] marca 2013 r.

Wnioskiem z [...] lutego 2020 r. (data nadania w Urzędzie Pocztowym) Skarżący zwrócił się o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wojewody z [...] lutego 2013 r. W uzasadnieniu wskazał, że decyzji tej nigdy mu nie doręczono i otrzymał ją dopiero na skutek swojego wniosku z [...] stycznia 2020 r. Po jej otrzymaniu zorientował się, że mógł złożyć od niej odwołanie, gdyż nie zgadzał się z dokonaną wyceną mienia. Następnie przy piśmie z [...] lutego 2020 r. (data nadania Urzędzie Pocztowym) Skarżący złożył odwołanie.

Minister, postanowieniem z [...] kwietnia 2020 r. odmówił Skarżącemu przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od ww. decyzji.

W uzasadnieniu postanowienia Minister wskazał, że wbrew twierdzeniom Skarżącego decyzja Wojewody została doręczona. Z akt administracyjnych sprawy wynika bowiem, że ww. decyzja została przesłana na adres Skarżącego i doręczona dorosłemu domownikowi [...] lutego 2013 r., co wynika adnotacji wraz z własnoręcznym podpisem odbiorcy złożonym na zwrotnym potwierdzeniu odbioru przedmiotowej decyzji, zgodnie z którym przedmiotową przesyłkę odebrała "N. K. (żona)". W przedmiotowej sprawie doręczenie ww. decyzji nastąpiło zatem w trybie art. 43 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2097), powoływana dalej jako "K.p.a.", zgodnie z którym "w przypadku nieobecności adresata pismo doręcza się, za pokwitowaniem, dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi". Wobec powyższego, zdaniem Ministra, Skarżący powziął wiadomość o rozstrzygnięciu Wojewody jeszcze przed upływem terminu do wniesienia odwołania. Termin ten bowiem upłynął bowiem z końcem [...] marca 2013 r.

Dodatkowo Minister wskazał, że twierdzeniom Skarżącego zawartym we wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, że wiedzę o decyzji Wojewody pozyskał dopiero w lutym 2020 r., zaprzecza jego pismo z [...] czerwca 2013 r. skierowane do Wojewody, a wskazujące numer rachunku bankowego na który ma zostać wypłacona kwota rekompensaty ustalona powyższą decyzją.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji