Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dariusz Pirogowicz Sędziowie Sędzia WSA Jolanta Dargas Sędzia WSA Emilia Lewandowska (spr.) Referent stażysta Dorota Szczepek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 stycznia 2019 r. sprawy ze skargi J.L.i G.M. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] kwietnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Uzasadnienie strona 1/3

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, decyzją z [...] kwietnia 2018 r. nr [...], utrzymał w mocy decyzję Wojewody [...] z [...] lutego 2018 r. nr [...], którą organ umorzył postępowanie o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP w miejscowości J., pow. t., woj. s.

Z ustaleń organu wynika, że E.G. i J.Ł. wnioskami z [...] grudnia 2005 r. zwróciły się do Wojewody [...] o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP. Wnioskami z [...] października 2007 r. wnioskodawczynie wystąpiły o zawieszenie postępowania w związku z trudnościami w zgromadzeniu wymaganych w sprawie dokumentów.

Postanowieniem z [...] grudnia 2007 r. organ I instancji zawiesił przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 98 § 1 kpa oraz pouczył strony o treści art. 98 § 2 kpa.

Przy piśmie z [...] listopada 2012 r. G.M. złożyła do akt postanowienie Sądu Rejonowego K. z [...] października 2009 r. sygn. akt [...] o nabyciu spadku po wnioskodawczyni E.G., zmarłej [...] kwietnia 2009 r. Na podstawie tego postanowienia ustalono, że spadek po zmarłej nabyli [...] S.G., [...] S.G. i [...] G.M.

Pismami z [...] grudnia 2012 r. i z [...] grudnia 2012 r. G.M. i S.G. oraz J.Ł. zwrócili się do Wojewody [...] o przywrócenie terminu na podjęcie oraz podjęcie zawieszonego postępowania.

Wojewoda [...] postanowieniem z [...] kwietnia 2013 r. przywrócił termin do złożenia wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania oraz podjął postępowanie, a następnie decyzją z [...] listopada 2014 r. umorzył postępowanie w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty. Minister Skarbu Państwa, decyzją z [...] stycznia 2015 r. uchylił decyzję Wojewody [...] z [...] listopada 2014 r.

i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi wojewódzkiemu. Następnie postanowieniem z [...] sierpnia 2015 r. organ II instancji wszczął z urzędu postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności własnej decyzji z [...] stycznia 2015 r. i decyzją z [...] lipca 2016 r. stwierdził nieważność tej decyzji. W dniu [...] września 2016 r. Minister Skarbu Państwa uchylił decyzję Wojewody [...] z [...] listopada 2014 r. i przekazał sprawę do rozpatrzenia organowi I instancji. Organ

I instancji decyzją z [...] maja 2017 r. umorzył ponownie przedmiotowe postępowanie. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, decyzją z [...] czerwca 2017 r. uchylił ponownie decyzję organu I instancji z [...] maja 2017 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Wojewoda [...] decyzją z [...] lutego 2018 r. po raz kolejny umorzył jako bezprzedmiotowe postępowanie o potwierdzenie prawa do rekompensaty. Utrzymując w mocy tę decyzję Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji stwierdził, że Wojewoda [...] postanowieniem z [...] grudnia 2007 r. zawiesił na wniosek stron postępowanie prowadzone w sprawie potwierdzenia rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP. Postanowienie o zawieszeniu postępowania zostało skierowane do stron postępowania, E.G. zmarła [...] kwietnia 2009 r. Postanowienie Sądu Rejonowego w K. , sygn. akt [...] o stwierdzeniu nabycia spadku zostało wydane [...] października 2009 r. natomiast uprawomocniło się [...] listopada 2009 r.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji