Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Boniecka - Płaczkowska (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Dorota Apostolidis Sędzia WSA Joanna Skiba Protokolant specjalista Inga Szcześniak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 stycznia 2019 r. sprawy ze skargi M. L. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] maja 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Uzasadnienie strona 1/7

Zaskarżoną decyzją z [...] maja 2018 r., nr [...] Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, po rozpatrzeniu odwołania M. L. od decyzji Wojewody [...] z [...] listopada 2014 r., nr [...] (w decyzji omyłkowo wskazano datę decyzji [...] października 2014 r.) odmawiającej potwierdzenia wyżej wymienionemu prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia przez K. F. nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscowości S., powiat [...], województwo [...], obecna [...], utrzymał w mocy decyzję organu I instancji.

W uzasadnieniu Minister wskazał, że wnioskiem z [...] listopada 1992 r. M. L. wystąpił do Urzędu Rejonowego w R. o potwierdzenie prawa do rekompensaty za mienie nieruchome pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie, pismem z [...] lipca 2005 r., wystąpił do Wojewody [...] o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP.

Pismami z: [...] sierpnia 2005 r., [...] maja 2010 r., [...] listopada 2012 r. Wojewoda [...] informował M. L. o konieczności uzupełnienia wniosku o dowody określone w ustawie z 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2097).

Pismami z [...] listopada 2012 r. Wojewoda wystąpił do Archiwum Akt Nowych w W., Archiwum Państwowego we W. oraz Urzędu Miejskiego w R. o przekazanie dowodów potwierdzających pozostawienie przez K. F. nieruchomości poza obecnymi granicami RP w S. W odpowiedzi na powyższe, Archiwum Państwowe we W. w piśmie z [...] listopada 2012 r. wskazało, że w przechowywanych aktach Państwowego Urzędu Repatriacyjnego we W. w tomie [...] zatytułowanym "Imienne wykazy repatriantów i przesiedlonych - O. 1945 r." na stronach [...] znajduje się wpis dotyczący przybycia S. L. i M. L. [...] lipca 1945 r. do O. z R.

W trakcie prowadzonego postępowania zebrano, m.in. następujące dowody, na podstawie których ustalono stan faktyczny niniejszej sprawy:

- uwierzytelnioną kopię oświadczenia S. L. z [...] sierpnia 1993 r. dotyczącego posiadania przez K. F. nieruchomości w S., złożonego z podpisem poświadczonym notarialnie,

- uwierzytelnioną kopię oświadczenia A. W. z [...] sierpnia 1993 r. dotyczącego posiadania przez K. F. nieruchomości w S., złożonego z podpisem poświadczonym notarialnie,

- uwierzytelnioną kopię odpisu skróconego aktu zgonu K. F.,

- uwierzytelnioną kopię wyciągu z księgi zmarłych z [...] września 1950 r. K. F.,

- oświadczenie M. L. o miejscu zamieszkania K. F. 1 września 1939 r.,

- decyzję Wojewody [...] z [...] marca 2011 r., nr [...] o posiadaniu przez K. F. obywatelstwa polskiego w dniu 1 września 1939 r.,

- oświadczenie M. L. wskazujące, że K. F. nie repatriowała się na aktualne terytorium RP,

- oświadczenie M. L. o miejscach zamieszkania w O., W., N., Z.,

- oświadczenie M. L. o dotychczasowym stanie realizacji uprawnień,

- uwierzytelnioną kopię dowodu osobistego M.L.,

Wojewoda [...] decyzją z [...] lipca 2013 r. odmówił potwierdzenia M. L. prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia przez K. F. nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w miejscowości S., powiat [...], województwo [...], obecna [...].

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji