Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu pomocy społecznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Joanna Skiba (spr.) Sędziowie WSA Iwona Kosińska WSA Elżbieta Lenart po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wojewody [...] na uchwałę Rady Miejskiej w [...] z dnia [...]lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu pomocy społecznej 1. stwierdza, że uchwała Rady Miejskiej w [...]z dnia [...]lipca 2019 r. nr [...]w sprawie przyjęcia gminnego programu "[...]" w części dotyczącej § 4 ust. 1 pkt 3 i § 4 ust. 5 programu "[...]"oraz załącznika nr 1 CZĘŚĆ I do ww. Program w odniesieniu do żądania: stanu cywilnego, obywatelstwa, telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail wydana została z naruszaniem prawa; 2. zasądza od Miasta i Gminy [...]na rzecz Wojewody [...]kwotę 480 (czterysta osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/4

Rada Miejska w S. podjęła [...] lipca 2019 r. uchwałę nr [...] w sprawie przyjęcia gminnego programu "[...] Karta Dużej Rodziny 3+".

Wojewoda [...] wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ze skargą na powyższy akt, działając na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713). Zaskarżył go w zakresie § 4 ust. 1 pkt 3 i § 4 ust. 5 Załącznika do Programu [...] Karta Dużej Rodziny 3+ oraz załącznika nr 1 CZĘŚĆ I do ww. Programu w odniesieniu do żądania: stanu cywilnego, obywatelstwa, telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail. Zaskarżonej uchwale zarzucił istotne naruszenie art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U z 2019 r. poz.2010 ze zm. dalej ucpg).

W uzasadnieniu skargi Wojewoda podniósł, że kwestie związane z ustalaniem opłat za odpady komunalne zostały całościowo uregulowane w ustawie z 13 września 1996 r. Zgodnie z art. 6k ust. 4 ucpg Rada gminy, w drodze uchwały, może zwolnić w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 prawo do świadczeń pieniężnych ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473) lub rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 i 1907).

Dodatkowo podniósł, że zwolnienie z opłat jest zwolnieniem ustawowym i obejmuje rodziny wielodzietne spełniające kryteria ustawowe. W ocenie organu nadzoru ze względu na odmienne niż w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny uregulowany krąg podmiotów zawartych w § 2 zaskarżonej uchwały oraz odrębną podstawę prawną do kształtowania zwolnień tego typu, podlegają one odmiennym niż programowe zasadom prawa. Tak więc organ stanowiący gminy powinien odnieść prawo do zwolnienia do członków rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Ponadto zakres danych osobowych objęty treścią uchwalonego wzoru "Wniosku o wydanie [...] Karty Dużej Rodziny 3+" (załącznik nr 1 do Programu CZĘŚĆ I) wykracza poza zakres danych niezbędnych do realizacji celu, dla którego dane są przetwarzane. To naruszenie odniósł do zapisów znajdujących się w art. 6 ust.1 lit.c i e oraz ust. 3 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. 119.1)

Odpowiadając na skargę Miasto i Gmina [...] wniosła o oddalenie skargi w całości.

Podniosło, że tworzenie i realizacja programu " [...] Karta Dużej Rodziny 3+" mieści się w ramach zadań własnych gminy, zwłaszcza bezpieczeństwa obywateli oraz wspierania rodziny i polityki prorodzinnej. Celem głównym wdrożenia programu było zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy [...], w tym przypadku rodzin wielodzietnych.

Strona 1/4