Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie ustalenia wysokości kosztów postępowania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Dariusz Chaciński Sędziowie: sędzia WSA Iwona Kosińska sędzia WSA Elżbieta Sobielarska (spr.) po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym sprawy ze skargi M. B. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] czerwca 2018 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości kosztów postępowania oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Uzasadnienie strona 1/9

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowieniem z dnia [...] czerwca 2018 r. nr [...] po rozpatrzeniu zażalenia M. B. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] kwietnia 2018 r. nr [...] w sprawie ustalenia kosztów postępowania oraz zobowiązania M. B. do ich uiszczenia utrzymał powyższe postanowienie w mocy.

W uzasadnieniu organ przedstawił następująco stan sprawy:

Decyzją z dnia [...] kwietnia 2018 r., nr [...] Wojewoda [...] na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 2 , art. 6 , art. 8, art. 13 ust. 1 pkt 2 i art. 27 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. potwierdził M. B. prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia przez H. K. udziału w wysokości [pic] części w prawie własności nieruchomości położonej poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w miejscowości M., pow. [...], woj. [...], stanowiącej parcele budowlaną o łącznej pow. [...] sążni kwadratowych (tj. [...] m²), na których był zlokalizowany dom drewniany parterowy kryty gontem, składający się z 3 ubikacji o pow. Użytkowej [...] m² w całości.

W związku z wydaniem ww. decyzji Wojewoda [...] postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2018 r., nr [...] na podstawie art. 264 § 1 i 2 kpa ustalił wysokość kosztów postępowania na kwotę [...] zł i zobowiązał M. B. do ich uiszczenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia, w formie wpłaty na rachunek bankowy [...] Urzędu Wojewódzkiego w K. Ponadto Wojewoda [...] postanowieniem z dnia [...] maja 2018 r. nr [...] na podstawie art. 143 oraz art. 123 kpa odmówił wstrzymania wykonania postanowienia Wojewody [...] z dnia [...] kwietnia 2018 r., wydanego w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania.

W dniu 30 kwietnia 2018 r. do [...] Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło zażalenie M. B., organ nie znalazł podstaw do uwzględnienia zażalenia. W dniu 7 czerwca 2018 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wpłynęło pismo pełnomocnika Strony, który w uzupełnieniu zażalenia z dnia 25 kwietnia 2018 r. podkreślił, że powołanie biegłego M. G. (o czym wnioskodawca nie był powiadomiony), który miał ustalić powierzchnię użytkową budynku mieszkalnego pozostawionego poza obecnymi granicami Polski nie było celowe ponieważ to biegły Z. na zlecenie Strony ustalił powierzchnię i wartość budynku.

Rozpoznając zażalenie organ podniósł, że w dniu 23 sierpnia 2004 r. do [...] Urzędu Wojewódzkiego wpłynął wniosek M. B. o odszkodowanie za mienie pozostawione na terenie niewchodzącym obecnie w skład Państwa Polskiego w związku z wojną 1939 r. złożony na podstawie art. 212 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przedmiotem sprawy według wnioskodawcy był dom z działką o pow. [...] ara nabyty i pozostawiony w miejscowości K., woj. [...] przez E. B. Nieruchomość została nabyta w 1935 r. przez E. B. i jego siostrę H. K. z domu B. Do wniosku zostały załączone m.in. następujące dokumenty:

1) uwierzytelniona kopia umowy kupna-sprzedaży zawarta w dniu [...] sierpnia 1935 r. w K. w formie aktu notarialnego Rep. [...] pomiędzy F. K. jako sprzedającą, a H. B. i E. B. jako kupującymi. Przedmiotem umowy była nieruchomość objęta wykazem hipotecznym [...] księgi gruntowej, gminy katastralnej [...], składająca się z parceli budowlanej liczba katastralna [...] i gruntowej liczba katastralna [...] o łącznym obszarze [...] s² - wraz z wszelkimi przynależnościami w granicach swych praw i posiadania, na której znajduje się drewniany dom parterowy, gontami kryty składający się z 3 ubikacji,

Strona 1/9
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji