Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie ustalenia wysokości kosztów postępowania
Uzasadnienie strona 2/9

2) uwierzytelniona kopia uchwały Sądu Grodzkiego z dnia [...] sierpnia 1935 r., Dz. hip. [...] nakazująca wpis prawa własności realności obj. whl. [...] ks. gr. kat. [...] składającej się z pbud. Lkat. [...] i pgr. Lkat. [...] w miejsce F. K. na rzecz H. B. i E. B., po niewydzielonej połowie,

3) uwierzytelniona kopia zaświadczenia z dnia [...] marca 2001 r. wydanego prze Archiwum Państwowe w K. znak: [...], z którego wynika, że na podstawie akt Miejskiego Komitetu Opieki Społecznej w K., H. K. została zabrana przez władze sowieckie w dniu [...] kwietnia 1940 r. z K. do D. (K.), a powróciła do K. [...] maja 1946 r.,

4) uwierzytelniona kopia postanowienia Sądu Rejonowego w S. Wydziału [...] z dnia [...] stycznia 2000 r. sygn. akt [...] stwierdzającego, że spadek po zmarłym w dniu [...] czerwca 1956 r. w S. E. B. na podstawie ustawy nabyli: żona J. B. w [pic] części oraz syn M. B. w [pic] części, ponadto stwierdzającego, że spadek po zmarłej w dniu [...] marca 1972 r. w S. H. K. na podstawie ustawy nabył bratanek M. B. w całości.

Wojewoda [...] pismem z dnia 20 grudnia 2004 r. wezwał M. B. do uzupełnienia wniosku poprzez przedłożenie wymaganych dokumentów.

W dniu 7 lutego 2005 r. do [...] Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło pismo M. B., do którego zostały załączone m.in. następujące dokumenty:

1) uwierzytelniona kserokopia dowodu osobistego M. B.,

2) uwierzytelniona kopia pisma Archiwum Państwowego w K. z dnia [...] sierpnia 2004 r. znak: [...] potwierdzającego repatriację H. K.,

3) uwierzytelniona kopia postanowienia Sądu Rejonowego w G. Wydziału [...] z dnia [...] września 2004 r. sygn. akt [...] stwierdzającego, że po zmarłej w dniu [...] kwietnia 1997 r. w G. J. B. na podstawie ustawy spadek nabył M. B. w całości.

Wojewoda [...] pismem z dnia 18 maja 2012 r. na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. wezwał M. B. o uzupełninie wniosku poprzez przedłożenie wymaganych dokumentów w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia niniejszego pisma.

M. B. z dnia 22 listopada 2012 r. skierowanym do [...] Urzędu Wojewódzkiego wniósł o zawieszanie postępowania na okres 3 miesięcy celem zgromadzenia dalszych dokumentów w sprawie.

Wojewoda [...] postanowieniem z dnia [...] grudnia 2012 r., na podstawie art. 98 § 1 kpa zawiesił postępowanie prowadzone w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia przez E. B. i H. K. nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 15 lipca 2013 r. do [...] Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło pismo M. B., z którego treści wynika, iż według wnioskodawcy H. K. przed wojną była urzędnikiem Inspektoratu Szkolnego w K., a więc zgodnie z ustawą o obywatelstwie polskim obowiązującą przed 1939 r. miała obywatelstwo polskie. Ponadto M. B. stwierdził, iż jego ojciec był Polakiem gdyż urodził się w dniu [...] sierpnia 1898 r. w K. i został ochrzczony w religii rzymsko-katolickiej. Wnioskodawca poinformował organ, iż E. B. zostawił majątek na wschodzie przed 1939 r. a z powodu bezrobocia na kresach wschodnich podjął pracę w kopalni [...] w S. co potwierdza załączona do pism kopia wyroku Trybunału Ubezpieczeń Społecznych w W. z dnia [...] kwietnia 1955 r. sygn. akt [...]. Ponadto M. B. wniósł o podjęcie zawieszonego postępowania.

Strona 2/9
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji