Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Emilia Lewandowska (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Daniela Kozłowska Asesor WSA Przemysław Żmich Protokolant Ewa Nieora po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 kwietnia 2009 r. sprawy ze skargi L. G. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] października 2008 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz postanowienie Burmistrza K. z dnia [...] września 2008 r., nr [...]; 2. stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu; 3. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. na rzecz L. G. kwotę 360 (trzysta sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W., postanowieniem z [...] października 2008 r. nr [...], utrzymało w mocy postanowienie Burmistrza K. z dnia [...] września 2008 r. nr [...], którym organ ten zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie z wniosku L. G. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr [...] w K.

Jako podstawę zawieszenia organ powołał art. 97 § 1 pkt. 4 i art. 101 § 1 i 3 kpa.

Z ustaleń organu wynika, że w toku postępowania wywołanego wnioskiem L. G. o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Gmina K. skierowała do sądu powszechnego, w trybie art. 240 k.c, powództwo o rozwiązanie umowy ustanowienia użytkowania wieczystego. Sąd Rejonowy w O. orzekł o rozwiązaniu umowy. Od wyroku sądu pierwszej instancji L. G. wniosła apelację, która jest rozpoznawana przez Sąd Okręgowy W. IV Wydział Cywilny Odwoławczy za sygn. akt [...]. Wyrok w tej sprawie nie zapadł. W ocenie organu odwoławczego postępowanie wywołane skierowaniem powództwa o rozwiązanie umowy ustanowienia użytkowania wieczystego przesądzi o przedmiocie postępowania wywołanego wnioskiem skarżącej. Zdaniem organu odwoławczego bez wątpienia jest to zagadnienie wstępne, od którego zależeć będzie rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji.

W skardze na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego L. G. wniosła o uchylenie postanowień obu instancji jako wydanych z rażącym naruszeniem art. 97 § 1 pkt 4 kpa oraz zarządzenie kosztów postępowania sądowego.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o jej oddalenie i podtrzymało stanowisko w zaskarżonym postanowieniu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skarga jest zasadna

Z materiału dokumentacyjnego wynika, że umową z [...] marca 1989 r. Rep. [...] zawartą w formie aktu notarialnego w Państwowym Biurze Notarialnym w O. Skarb Państwa oddał w użytkowanie wieczyste, poprzednikom prawnym L. G., działkę położoną w K. przy ul. [...]. W § 6 tej umowy zawieszono zapis, że Skarb Państwa może rozwiązać umowę i zarządzić odebranie działki w razie użytkowania terenu w sposób wyraźnie niezgodny z jego przeznaczeniem i w razie nie wybudowania budynku wbrew rozwiązaniu przyjętemu w umowie.

W § 5 umowy użytkownicy wieczyści zobowiązali się do rozpoczęcia budowy w ciągu 2 lat od daty zawarcia umowy i ukończenia budowy w ciągu 5 lat.

W dniu 28 czerwca 2006 r. L. G. złożyła wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Jest w sprawie bezsporne, że do dnia złożenia wniosku o przekształcenie przedmiotowa działka nie została zabudowana zgodnie z zobowiązaniem zawartym w 6 § umowy oddanie w użytkowanie wieczyste. Gmina K. w dniu [...] lipca 2007r. wniosła do Sądu Rejonowego w O. pozew przeciwko L. G. o rozwiązanie umowy z [...] marca 1989 r. o oddaniu w użytkowanie wieczyste przedmiotowej działki.

Wyrokiem z [...] grudnia 2007 r. sygn. akt [...] Sąd Rejonowy powództwo uwzględnił i orzekł o rozwiązaniu umowy. L. G. o tego wyroku wniosła apelację do Sądu Okręgowego W., który postanowieniem z dnia [...] maja 2008 r. w sprawie sygn. akt [...] zawiesił postępowanie apelacyjne.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze