Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Anna Wesołowska Sędziowie WSA Iwona Kosińska (spr.) WSA Bożena Marciniak Protokolant specjalista Jolanta Dominiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 marca 2019 r. sprawy ze skargi [...] na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] sierpnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Gospodarka mieniem
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Uzasadnienie strona 1/6

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzją z dnia [...] sierpnia 2018 r., nr [...], po rozpatrzeniu odwołania [...], utrzymał w mocy decyzję Wojewody [...] z dnia [...] czerwca 2018 r., nr [...] odmawiającą uchylenia ostatecznej decyzji Wojewody [...] z dnia [...] października 2014 r., nr [...] umarzającej postępowanie w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia przez [...] nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w miejscowości [...], województwo [...].

Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, że Wojewoda [...] postanowieniem z dnia [...] maja 2011 r. na wniosek strony zawiesił postępowanie w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W uzasadnieniu postanowienia organ pouczył stronę o treści art. 98 § 2 kpa, zgodnie z którym, jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania strona nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane. Postanowienie zostało wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres pełnomocnika [...], tj. [...], wskazany w aktach sprawy.

Następnie Wojewoda [...] decyzją z dnia [...] października 2014 r. umorzył postępowanie w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia przez [...] nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, uzasadniając swoje rozstrzygnięcie niezłożeniem w ustawowym terminie wniosku o podjęcie postępowania zawieszonego postanowieniem Wojewody [...] z dnia [...] maja 2011 r. Od tej decyzji strona nie złożyła odwołania w ustawowym terminie, w związku z czym decyzja organu I instancji stała się ostateczna.

Pismem z dnia [...] grudnia 2017 r. [...] złożyła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wojewody [...] z dnia [...] października 2014 r. Do pisma dołączono odwołanie od przedmiotowej decyzji. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowieniem z dnia [...] lutego 2018 r. odmówił przywrócenia wnioskowanego terminu.

Ponadto Wojewoda [...] postanowieniem z dnia [...] stycznia 2018 r. odmówił przywrócenia terminu do złożenia wniosku o podjęcie zawieszonego na wniosek strony postępowania administracyjnego w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. [...] złożyła zażalenie na to postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] stycznia 2018 r. Po jego rozpatrzeniu Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowieniem z dnia [...] marca 2018 r. utrzymał w mocy to postanowienie Wojewody [...].

Pismem z dnia [...] grudnia 2017 r. pełnomocnik strony doprecyzował kolejny wniosek [...] z dnia [...] listopada 2017 r. i zwrócił się do Wojewody [...] o wznowienie postępowania zakończonego decyzją Wojewody [...] z dnia [...] października 2014 r. umarzającą postępowanie w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w oparciu o przesłankę art. 145 § 1 pkt 4 i 5 kpa. Pełnomocnik strony poinformował o odnalezieniu dokumentów i o tym, że dostarczy je po wznowieniu postępowania. Pismem z dnia [...] kwietnia 2018 r. [...] poinformowała o wycofaniu udzielonego pełnomocnictwa oraz o udzieleniu pełnomocnictwa innemu pełnomocnikowi, który jednak poinformował pismem z dnia [...] kwietnia 2018 r., że pełnomocnictwa nie przyjmuje.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Gospodarka mieniem
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji