Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Jolanta Dargas (spr.) Sędziowie: sędzia WSA Joanna Skiba sędzia WSA Elżbieta Sobielarska Protokolant starszy specjalista Joanna Pleszczyńska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 marca 2019 r. sprawy ze skargi M. L. i J. P. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] września 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Uzasadnienie strona 1/18

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] września 2018r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji utrzymał w mocy decyzję Wojewody [...] z dnia [...] kwietnia 2018r. nr [...] odmawiającą potwierdzenia prawa do rekompensaty.

W sprawie ustalono następujący stan faktyczny i prawny:

W dniu [...] sierpnia 2005 r. M. L. i R. P. złożyli do Wojewody [...] wniosek o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionej poza obecnymi granicami Państwa Polskiego, przez J. P. w S. i T., województwo [...].

Postanowieniem z dnia [...] marca 2002 r. sygn. akt [...] Sąd Rejonowy [...] uznał za zmarłego J. P. i oznaczył chwilę jego śmierci na dzień [...].12.1947 r. godz. 24.00.

Postanowieniem Sądu Rejonowego [...] z dnia [...] lipca 2003 r. sygn. akt [...] spadek po J. P. urodzonym w dniu [...].05.1889 r. w [...], zmarłym w dniu [...].12.1947 r., ostatnio stale zamieszkałym w [...] przy [...], na podstawie dekretu z dnia [...] października 1946 r. - prawo spadkowe nabyli: córka K. P., córka M. L. i syn R. P. każdy w 1/3 części spadku.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w [...] z dnia [...] listopada 2007 r. sygn. akt [...] spadek po R. P. zmarłym w dniu [...].11.2006 r. w [...] w H., na podstawie testamentu z dnia [...] listopada 2001 r. nabył syn spadkodawcy J. P.

Na podstawie uwierzytelnionego tłumaczenia zaświadczenia z Archiwum Państwowego Obwodu [...] z dnia [...].12.2003 r. ustalono, że w latach 1920-1930 J. P. posiadał majątek [...] z folwarkiem [...] w powiecie [...], województwo [...].

Z oświadczenia R. P. z dnia [...].08.2005 r. wynika, że jego ojciec J. P. został aresztowany przez NKWD w [...][...].09.1939 r., prawdopodobnie zamordowany w kwietniu 1940 r. i pochowany w [...] koło [...]. Z w/w oświadczenia wynika również, że pod koniec września 1939 r. większość dworu w [...] zajął sztab jednej z dywizji Armii Czerwonej, a [...].10.1939 r, usunięto R. P. jego matkę i siostry z domu. Ponadto R. P. oświadczył, że mieszkał z rodziną w [...] do [...].04.1940 r., kiedy to wywieziono ich do Związku Radzieckiego.

Postanowieniem z dnia [...] października 2005 r. Wojewoda [...] zawiesił postępowanie na wniosek stron, które zostało podjęte postanowieniem Nr [...] z dnia [...] grudnia 2005 r.

Z pisma z dnia [...] stycznia 2005 r. pełnomocnika stron wynika, że J. P. został aresztowany i rozstrzelany przez NKWD i że jest ofiarą tzw. [...]. Z w/w pisma wynika również, że K. P. po deportacji w 1940 r. opuściła ZSRR razem z armią generała Andersa i nie powróciła na obecne tereny Państwa Polskiego. Ponadto z w/w pisma wynika, że R. P. i M. L. nigdy po deportacji nie posiadali stałego bądź tymczasowego miejsca zamieszkania w Polsce. W związku z tym nie posiadają karty ewakuacyjnej ani innych dowodów, bowiem od 1945 r. zamieszkują poza granicami Polski.

Z oświadczeń M. L. z dnia [...].01.2006 r. oraz R. P. z dnia [...].01.2006 r. wynika, że miejscem zamieszkania J. P. jak również całej rodziny w dniu 1 września 1939 r. był [...], powiat [...].

Na podstawie aktu notarialnego z dnia [...] września 1937 r. repertorium [...] organ I instancji ustalił, że J. P. zamieszkiwał w majątku [...] o powierzchni około 224 ha wraz z przynależnym doń folwarkiem "[...]" zawierającym około 164 ha łąk i około 42, 5 ha lasu.

Strona 1/18
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji