Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zawieszenia postępowania
Sentencja

Dnia 13 marca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Anna Wesołowska Sędziowie Sędzia WSA Gabriela Nowak Sędzia WSA Monika Sawa (spr.) po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym sprawy ze skargi M. R. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] października 2018 roku, nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania 1. uchyla zaskarżone postanowienie i postanowienie Wojewody [...] nr [...] z dnia [...] kwietnia 2017 roku znak [...] ; 2. zasądza od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na rzecz M. R. kwotę [...] ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Uzasadnienie strona 1/4

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej jako minister/organ) postanowieniem nr [...] z dnia [...] października 2018 roku utrzymał w mocy postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] kwietnia 2017 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie z wniosku K. C. dotyczącego potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia przez K. S. nieruchomości położonej poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscowości S., powiat [...], woj. B.

Organ wskazał, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla W. - [...] z dnia [...] marca 2010 r. sygn. akt [...] spadek po K. S. zmarłej w dniu [...] sierpnia 2009 r. w L. w [...], na podstawie testamentu z dnia [...] lutego 2009 r., nabyła w całości M. R.

Organ podniósł, że następnie w dniu [...] marca 2017 r. do Wojewody [...] wpłynęło pismo Sądu Okręgowego w W. [...] Wydział Cywilny Odwoławczy informujące, że w Sądzie Rejonowym dla W. [...] w W. [...] Wydział Cywilny toczy się postępowanie o zmianę postanowienia (Sądu Rejonowego dla W. - [...] z dnia [...] marca 2010 r. sygn. akt [...]) w przedmiocie nabycia spadku po K. S. z wniosku Pani V. D. z udziałem Pani M. R. oraz Pani J. L., Pani A. P. i Pani M. P. Z zawiadomienia Sądu Rejonowego dla W.- [...] w Warszawie [...] Wydział Cywilny wynika, iż postanowieniem z dnia [...] lutego 2016 r. sąd umorzył to postępowanie. Na postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowania zostało złożone zażalenie. Z pisma Sądu Okręgowego w W. z dnia [...] marca 2017 r. wynika, iż zażalenie to będzie rozpatrywane przez Sąd Okręgowy w W. [...] Wydział Cywilny-Odwoławczy.

Postanowieniem nr [...] z dnia [...] kwietnia 2017 r., znak: [...], Wojewoda [...] zawiesił z urzędu postępowanie z wniosku Pani K. C., w sprawie wydania decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia przez Pana K. S. nieruchomości położonej poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na konieczność rozpatrzenia zagadnienia wstępnego przez sąd.

Skargę na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] listopada do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie złożyła E. R. Zaskarżonemu postanowieniu zarzuciła naruszenie :

- przepisów postępowania tj. art. 97§1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2018.2096) ; dalej jako kpa, poprzez przyjęcie, że rozpoznanie zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie o uchylenie lub zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po K. S. stanowi zagadnienie wstępne, którego rozpatrzenie wpłynie na treść rozstrzygnięcia w sprawie.

Jednocześnie skarżąca zaznaczyła, że dotychczasowe prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku stanowiło już zagadnienie wstępne mające wpływ na rozstrzygnięcie w niniejszym postępowaniu i korzysta z domniemania prawidłowości oraz zauważyła, że postępowania nadzwyczajne, zmierzające do uchylenia lub zmiany prawomocnego orzeczenia nie mogą stanowić podstawy do zawieszenia postępowania w trybie art. 97 § 1 pkt 4 kpa.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji