Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Iwona Kosińska Sędziowie: sędzia WSA Joanna Skiba sędzia WSA Dariusz Chaciński (spr.) po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym sprawy ze skargi [...] S.A. w [...] na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] października 2018 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6100 Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Uzasadnienie strona 1/7

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej jako Minister) postanowieniem z dnia [...] października 2018 r., nr [...], utrzymał w mocy własne postanowienie z dnia [...] sierpnia 2017 r., [...], odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody [...] z dnia [...] września 2013 r., nr [...], utrzymanej w mocy decyzją Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia [...] grudnia 2015 r., nr [...], stwierdzającej nabycie przez Gminę [...] z mocy prawa z dniem 27 maja 1990 r. nieodpłatnie prawa własności nieruchomości państwowych, położonych w obrębie ewidencyjnym [...], w Gminie [...] oznaczonych w ewidencji gruntów działkami: nr [...] o pow. [...] ha i nr [...] o pow. [...] ha, ujawnionej w księdze wieczystej Nr [...], prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w [...] oraz działkami: nr [...], o pow. [...] ha i nr [...] o pow. [...] ha ujawnionej w księdze wieczystej Nr [...], prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w [...], w części dot. działki nr [...] z obrębu [...].

Postanowienie Ministra zostało wydane w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy.

Wojewoda [...], działając na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 17a ust. 3 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym oraz ustawę o prawcownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm., dalej powoływana jako ustawa wprowadzająca), decyzją z dnia [...] września 2013 r. stwierdził nabycie przez Gminę [...] z mocy prawa, z dniem 27 maja 1990 r. nieodpłatnie prawa własności nieruchomości państwowych, położonych w obrębie ewidencyjnym [...], w Gminie [...] oznaczonych w ewidencji gruntów dziatkami: nr [...] o powierzchni [...] ha i nr [...] o powierzchni [...] ha, ujawnionej w księdze wieczystej Nr [...], prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w [...] oraz działkami: nr [...] o powierzchni [...] ha i nr [...] o powierzchni [...] ha ujawnionych w księdze wieczystej Nr [...], prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w [...].

Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa decyzją z dnia [...] grudnia 2015 r. utrzymała w mocy ww. decyzję Wojewody [...] z dnia [...] września 2013 r. Następnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie prawomocnym wyrokiem z dnia 16 maja 2016 r., sygn. akt. I SA/Wa 239/16, oddalił skargę [...] S.A w [...] na powołaną decyzję KKU z dnia [...] grudnia 2015 r.

Z wnioskiem o stwierdzenie nieważności powołanej decyzji Wojewody [...] w części dotyczącej działki nr [...] z obrębu [...], wystąpiły [...] S.A., podnosząc, że przedmiotowa nieruchomość nigdy nie stanowiła mienia służącego Gminie [...] do wykonywania powierzonych jej zadań, gdyż wchodzi w skład obszaru kolejowego, na którym znajduje się infrastruktura kolejowa.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2017 r. odmówił wszczęcia wnioskowanego postępowania administracyjnego. Podniósł, że zasadnicze znaczenie w niniejszej sprawie ma fakt, iż kwestionowana przez wnioskodawczynię decyzja Wojewody [...] z dnia [...] września 2013 r., utrzymana w mocy decyzją Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia [...] grudnia 2015 r., była przedmiotem oceny Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który wyrokiem z dnia 16 maja 2016 r., sygn. akt. I SA/Wa 239/16, oddalił skargę na tą decyzję. Prawomocny wyrok oddalający skargę oznacza, że kontrolowane przez sąd rozstrzygnięcie nie jest prawnie wadliwe. Jednocześnie wobec treści art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. Z 2018 r. poz. 1302 ze zm. dalej powoływana jako "ppsa") ograniczona jest możliwość weryfikacji tego rozstrzygnięcia w nadzwyczajnym trybie postępowania. Ustanowiona powołanym przepisem zasada związania powoduje bowiem, że skutki wyroku sądu administracyjnego dotyczą każdego nowego postępowania prowadzonego w zakresie danej sprawy i obejmują zarówno postępowanie sądowo-administracyjne, w którym orzeczenie zostało wydane, postępowanie administracyjne, w którym zapadło zaskarżone rozstrzygnięcie administracyjne, jak również wszystkie przyszłe postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne dotyczące danej sprawy administracyjnej. Zatem związanie oceną prawną, jak i zawartymi w orzeczeniu wskazaniami, co do dalszego postępowania, powoduje, że determinują one działania każdego organu w postępowaniu administracyjnym, podejmowane w sprawie, której dotyczy postępowanie sądowoadministracyjne, aż do czasu jej rozstrzygnięcia. Odmienna ocena materiału dowodowego stanowi natomiast prawnie niedopuszczalną polemikę z prawomocnym wyrokiem Sądu.

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6100 Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji