Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dariusz Pirogowicz Sędziowie WSA Dorota Apostolidis (spr.) WSA Magdalena Durzyńska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 4 listopada 2020 r. sprawy ze skargi H. J. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] sierpnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję częściową nr [...] Wojewody [...] z dnia [...] czerwca 2017 r., nr [...]; 2. zasądza od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na rzecz H. J. kwotę 680 (sześćset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Uzasadnienie strona 1/8

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzją z [...] sierpnia 2017r., nr [...] po rozpatrzeniu odwołania H. J. - utrzymał w mocy decyzję częściową Nr [...] Wojewody [...] z [...] czerwca 2017 r., nr [...], potwierdzającą skarżącej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia przez A. Z. nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej we wsi K., gmina K., powiat S., dawne województwo b.

Zaskarżona decyzja wydana została w oparciu o następujące ustalenia faktyczne i ocenę prawną sprawy.

W dniu [...] grudnia 2008 r. do Wojewody [...] wpłynął wniosek H. J. o potwierdzenie prawa do rekompensaty za mienie pozostawione przez A. Z. poza obecnymi granicami RP we wsi K.

Decyzją z [...] kwietnia 2012 r., nr [...] Wojewoda [...] odmówił H. J. potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia przez A. Z. nieruchomości poza obecnymi granicami RP, gdyż nie udowodniono, że wyżej wymieniona jako właścicielka pozostawiła nieruchomość na dawnych Kresach [...] oraz, że została zmuszona do opuszczenia byłego terytorium RP w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r.

Od powyższej decyzji H. J. złożyła odwołanie do Ministra Skarbu Państwa, który decyzją z [...] czerwca 2012 r., nr [...] utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję Wojewody [...] z [...] kwietnia 2012 r.

Na powyższą decyzję Ministra Skarbu Państwa z [...] czerwca 2012 r. skarżąca wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę. Wyrokiem z 21 listopada 2012 r., sygn. akt I SA/Wa 1633/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił przedmiotową skargę H. J.

Następnie H. J. wniosła skargę kasacyjną od powyższego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wyrokiem z 15 października 2014r., sygn. akt I OSK 590/13 uchylił zaskarżony wyrok WSA w Warszawie, decyzję Ministra Skarbu Państwa z [...] czerwca 2012 r. oraz decyzję Wojewody [...] z [...] kwietnia 2012r.

Pismem z 29 września 2015 r. skarżąca zwróciła się do Wojewody [...] o potwierdzenie prawa do rekompensaty w przysługującej jej 1/3 części wartości rekompensaty za pozostawione mienie, zgodnie z jej udziałem w spadku wynikającym z treści postanowienia Sądu Rejonowego z [...] lipca 2011 r., sygn. [...].

Wojewoda [...], postanowieniem nr [...] z [...] października 2016 r., nr [...] uznał, że materiał dowodowy zgromadzony w przedmiotowej sprawie spełnia wymogi określone w art. 2, art. 3 oraz art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z 8 lipca 2005 r. oraz wezwał stronę postępowania do:

1. wskazania formy realizacji prawa do rekompensaty,

2. wskazania numeru rachunku bankowego, w przypadku wyboru świadczenia pieniężnego,

3. dołączenia aktualnego operatu szacunkowego, określającego wartość nieruchomości pozostawionej we wsi K., gmina i powiat S., dawne województwo b., w skład której wchodziło:

- [...] ha ziemi,

- stodoła dla bydła, o powierzchni ok [...] m2, na murowanym fundamencie, drewniana, dach kryty blachą, wybudowana w 1917 r.,

- stodoła na zboże o powierzchni [...] m2, na murowanym fundamencie, drewniana, dach kryty blachą, wybudowana w 1917 r.

Strona 1/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji