Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 27 maja 1990 r. przez gminę prawa własności nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Anna Wesołowska Sędziowie WSA Dorota Apostolidis (spr.) WSA Dariusz Pirogowicz Protokolant Referent stażysta Aneta Suchecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 sierpnia 2019 r. sprawy ze skargi Miasta [...] na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia [...] stycznia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 27 maja 1990 r. przez gminę prawa własności nieruchomości oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6100 Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Uzasadnienie strona 1/7

Decyzją z dnia [...] stycznia 2019 r., [...], Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa, po rozpatrzeniu odwołania Prezydenta [...] utrzymała w mocy zaskarżoną decyzję Wojewody [...] z dnia [...] grudnia 2014 r., nr [...] .

Zaskarżona decyzja wydana została w oparciu o następujące ustalenia faktyczne i ocenę prawną sprawy.

Wojewoda [...] decyzją z dnia [...] czerwca 2006 r., nr [...] stwierdził nabycie przez dzielnicę-gminę [...] z mocy prawa z dniem [...] maja 1990 r. prawa własności ww. nieruchomości, którą to decyzję KKU decyzją z dnia [...] października 2006 r., nr [...], utrzymała w mocy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpatrzeniu skargi "[...] " Spółka Akcyjna w [...], wyrokiem z dnia [...] marca 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 32/07 uchylił ww, decyzje.

Rozpatrując sprawę ponownie Wojewoda [...] decyzją z dnia [...] maja 2008 r., nr [...] odmówił stwierdzenia nabycia przez dzielnicę-gminę [...] z mocy prawa z dniem [...] maja 1990 r. prawa własności przedmiotowej nieruchomości. KKU decyzją z dnia [...] września 2008 r., nr [...]. uchyliła tę decyzję i przekazała sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

Wojewoda [...] decyzją z dnia [...] listopada 2009 r., nr [...]. utrzymaną w mocy decyzją KKU z dnia [...] kwietnia 2010 r., nr [...], ponownie odmówił stwierdzenia nabycia przez dzielnicę - gminę [...] z mocy prawa z dniem [...] maja 1990 r. prawa własności ww. nieruchomości.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpatrzeniu skargi Miasta [...], wyrokiem, w sprawie pod sygn. akt. I SA/Wa 1440/10, z dnia 8 lutego 2011 r. uchylił ww. decyzje.

W związku z powyższym Wojewoda [...] decyzją z dnia [...] grudnia 2014 r. nr [...] odmówił stwierdzenia nabycia przez dzielnicę-gminę [...] z mocy prawa, w dniu [...] maja 1990 r. prawa własności gruntu położonego przy ul. [...] w [...], gdyż w dacie tej pozostawała własnością Skarbu Państwa w zarządzie [...] Fabryki [...], służąc do wykonywania działalności o charakterze państwowym. W uzasadnieniu wskazał, że na podstawie protokołu z dnia [...] listopada 1949 r. [...] Dyrekcja Państwowego [...] [...] w [...] została wprowadzona w posiadanie fabryki "[...] " i S-ka [...], ul. [...], i przejęła jej składniki majątkowe, w tym majątek nieruchomy opisany w protokole jako nieruchomość własna nr hip. [...] o powierzchni [...]. Zarządzeniem Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia [...] grudnia 1954 r., zmieniającym zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia [...] października 1949 r., [...] Fabryka [...] (poprzednik prawny Spółki Grupa [...] S.A. zgodnie z zarządzeniem Ministra Przemysłu z dnia [...] lutego 1991 r.) uzyskała zarząd państwowy nad przedsiębiorstwem [...] i S-ka w [...] ul. [...]. Organ podniósł, że prawo zarządu nie zostało [...] Fabryce [...] nigdy odebrane i zarówno z orzeczenia arbitrażowego z dnia [...] marca 1978 r., jak również z prawomocnej decyzji Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia [...] lutego 2003 r., stwierdzającej nieważność decyzji Prezydium Rady Narodowej [...] z dnia [...] maja 1960 r., w części dotyczącej przekazania przez nią terenu przy ul. [...] innemu przedsiębiorstwu, wynika jednoznacznie, że [...] Fabryka [...], zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorstw państwowych, była przedsiębiorstwem przemysłu kluczowego podporządkowanym Ministrowi Przemysłu Ciężkiego, będącym naczelnym organem administracji, a Prezydium Rady Narodowej [...] jako terenowy organ administracji państwowej nie mogło samodzielnie rozporządzać posiadaną przez [...] Fabrykę [...] nieruchomością. Wojewoda stwierdził, że [...] Fabryka [...] uzyskała prawo użytkowania z mocy samego prawa, wskazując, że na tej nieruchomości w dalszym ciągu prowadzona była działalność o charakterze państwowym.

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6100 Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji