Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 27 maja 1990 r. przez gminę prawa własności nieruchomości
Uzasadnienie strona 2/7

Nie zgadzając się z powyższym Prezydent [...] wniósł odwołanie, w którym zarzucił, że Wojewoda nieprawidłowo określił stan władania przedmiotową nieruchomością ("należenia do") wg stanu na dzień [...] maja 1990 r. oraz składniki mienia będącego przedmiotem decyzji, czego skutkiem jest wyodrębnienie gruntu od budynków znajdujących się na tym gruncie. W rezultacie KKU uwzględniła ww. odwołanie, lecz decyzja KKU została uchylona przez sąd administracyjny wyrokiem z dnia 18 maja 2016 r., sygn. akt I SA/Wa 2137/15.

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 27 lipca 2018r., sygn. akt I OSK 2161/16 oddalił skargę kasacyjną Miasta [...].

Decyzją z dnia [...] stycznia 2019 r., [...], Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa, po rozpatrzeniu odwołania Prezydenta [...] utrzymała w mocy zaskarżoną decyzję Wojewody [...] z dnia [...] grudnia 2014 r., nr [...] . W uzasadnieniu wskazano, że na dzień w dniu [...] maja 1990 r. część nieruchomości, wyodrębnionej z dawnej nieruchomości hipotecznej nr hip. [...], oznaczonej wówczas jako działka nr [...], obecnie wyodrębnionej geodezyjnie jako działka nr [...], stanowiło mienie ogólnonarodowe. Poza sporem, według organu, jest to, że przedmiotowe mienie zostało skomunalizowane na podstawie art. 1 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50. poz. 279), a następnie na mocy art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U. Nr 14, poz. 130, z późn. zm.) stało się z dniem [...] kwietnia 1950 r. mieniem państwowym.

Przedmiotowe mienie znajdowało się przy tym - w opinii organu - w zarządzie osoby trzeciej i w związku z tym nie należało do terenowego organu administracji państwowej stopnia podstawowego. Wskazano, że na dzień [...] maja 1990 r. sporne mienie znajdowało się pod zarządem Przedsiębiorstwa Państwowego [...] Fabryka [...] w [...].

KKU ponownie w uzasadnieniu decyzji uznała, że [...] Fabryka [...] była podporządkowana w 1960 r. Ministrowi Przemysłu Ciężkiego. W ocenie organu nie można zgodzić się z twierdzeniem, że podporządkowanie [...] Fabryki [...] naczelnemu organowi administracji państwowej, nie było wystarczającą podstawą do wyłączenia spornego mienia spod komunalizacji. Organ podał, że komunalizacji z mocy prawa, w trybie art. 5 ust. 1 ustawy, podlegało mienie ogólnonarodowe należące do państwowych przedsiębiorstw terenowych, podporządkowanych radom narodowym i terenowym organom administracji państwowej stopnia podstawowego [art. 58 i art. 59 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (Dz.U. z 1988 r. Nr 26, poz. 183 ze zm.) w zw. z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1987 r. Nr 35, poz. 201, z późn. zm.)]. Ustawa nie przewidywała zatem, aby komunalizacji podlegało mienie należące do przedsiębiorstw państwowych, dla których funkcję organu założycielskiego pełniły naczelne organy administracji państwowej.

Strona 2/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6100 Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji