WSA w Warszawie w składzie następującym: sędzia WSA Joanna Skiba (spr.) po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu J. B. od decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekomensaty oddala sprzeciw.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: sędzia WSA Joanna Skiba (spr.) po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu J. B. od decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] grudnia 2019 r., nr [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekomensaty oddala sprzeciw.

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Uzasadnienie strona 1/4

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzją z [...] grudnia 2019 r., nr [...], po rozpatrzeniu odwołania W.A. i W. A. od decyzji Wojewody [...] z dnia [...] października 2019r., nr [...] potwierdzającej W.H., H. K., W.A. oraz J.B. prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia przez B.A. i W. A. nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej położonych w miejscowościach: [...],[...] i [...], gm. [...], pow. [...], woj. [...] - uchylił decyzję Wojewody [...] z dnia [...] października 2019 r., w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Decyzja Ministra została wydana przy następujących ustaleniach stanu faktycznego i ocenie prawnej sprawy:

Wnioskiem z dnia [...] kwietnia 1992 r. W.A. i S..A. wystąpili do Urzędu Rejonowego w [...] o wypłatę rekompensaty za mienie pozostawione przez M. i B. małż. A. położone w miejscowościach: [...], [...] i [...].

Postanowieniem z dnia [...] stycznia 1997 r., sygn. akt [...] Sąd Rejonowy w [...] stwierdził, że spadek po B.A. zmarłym w dniu [...] lutego 1989 r. w [...], na podstawie ustawy nabyli: żona - L.A. oraz dzieci: H.O., W.A. i S.A. po [...] części każde z nich.

Wyrokiem z dnia [...] lutego 1998 r., sygn. akt [...] Sąd Wojewódzki w [...] Wydział [...] ustalił, że B.A. w związku z wojną rozpoczętą w dniu 1 września 1939 r. pozostawił na terenach niewchodzących w skład obecnego obszaru Rzeczypospolitej Polskiej położonych w miejscowościach: [...],[...] i [...], woj. [...] [...] udziału w znajdujących się tam nieruchomościach. W pkt 2 powyższego wyroku Sąd stwierdził, że W.A., jako spadkobierca M.A. pozostawił [...] udziału w ww. nieruchomościach.

Postanowieniem z dnia [...] października 2016 r., sygn. akt [...] Sąd Rejonowy w [...] [...] Wydział [...] uznał, że spadek po S.A. zmarłym w dniu [...] marca 2016 r. w [...], na podstawie ustawy nabyli: żona - W.A. oraz dzieci: W.A. i H.K. po [...] części każde z nich.

Zgodnie z aktem poświadczenia dziedziczenia Rep. [...] z dnia [...] kwietnia 2017 r., spadek po W.A. zmarłym w dniu [...] stycznia 2017 r., na podstawie testamentu nabyła J.B. w całości wprost.

Postanowieniem z dnia [...] grudnia 2018 r., nr [...] Wojewoda [...] uznał, że W.A., H.K., W.A. oraz J.B. są uprawnieni do rekompensaty z tytułu pozostawienia przez B.A. i W.A. nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej położonych w miejscowościach: [...], [...] i [...], gm. [...], pow. [...], woj. [...].

Postanowieniem z dnia [...] lipca 2019 r., nr [...] Wojewoda [...] uchylił w całości postanowienie z dnia [...] grudnia 2018 r., oraz w pkt 2 organ wojewódzki uznał, że W.A., H.K., W.A. oraz J.B. są uprawnieni do rekompensaty z tytułu pozostawienia przez B.A. i W.A. nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej położonych w miejscowościach: [...], [...] i [...], gm. [...], pow. [...], woj. [...].

Decyzją z dnia [...] października 2019 r., Wojewoda [...] potwierdził W.A., H.K., W.A. oraz J.B. prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia przez B.A. i W.A. nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej położonych w miejscowościach: [...], [...] i [...], gm. [...], pow. [...], woj. [...].

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji