Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowa zmiany decyzji
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marta Kołtun - Kulik Sędziowie Sędzia WSA Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.) Sędzia WSA Iwona Kosińska Protokolant starszy referent Justyna Kobylarczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 września 2017 r. sprawy ze skargi R. S. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowa zmiany decyzji uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Wojewody [...] z dnia [...] listopada 2016 r. nr [...]

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Mienie zabużańskie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Uzasadnienie strona 1/5

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzją z dnia [...] marca 2017 r., nr [...], po rozpatrzeniu odwołania R. S. z dnia [...] grudnia 2016 r. od decyzji Wojewody [...] z dnia [...] listopada 2016 r., nr [...], odmawiającej zmiany ostatecznej decyzji Wojewody [...] z dnia [...] maja 2011 r., nr [...], utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] marca 2017 r., nr [...], została wydana w następującym stanie prawnym oraz faktycznym:

Starosta [...] postanowieniem z dnia [...] września 2005 r., nr [...], przekazał według właściwości do Wojewody [...] wniosek R. S. z dnia [...] listopada 1990 r. o ekwiwalent z tytułu pozostawienia nieruchomości przez F. S. w [...], pow. [...], woj. [...], poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Wojewoda [...] decyzją z dnia [...] maja 2011 r., nr [...], odmówił R. S. prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości przez F. S. w Padziernie, pow. [...], woj. [...], z uwagi na fakt, że nieruchomości objęte wnioskiem zostały zajęte przez kołchoz, więc w chwili opuszczenia przez F. S. było terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie był już ich właścicielem. Wobec niezaskarżenia decyzji Wojewody [...] z dnia [...] maja 2011 r. w czasie i trybie ustawowo przewidzianym stała się ostateczna z dniem [...] maja 2011 r.

R. S. w dniu [...] października 2011 r. złożył odwołanie od decyzji Wojewody [...] z dnia [...] maja 2011 r., nr [...], Minister Skarbu Państwa postanowieniem z dnia [...] grudnia 2011 r., nr [...], odmówił przywrócenia R. S. terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wojewody [...] z dnia z dnia [...] maja 2011 r.

R. S. pismem z dnia [...] lutego 2013 r. zwrócił się do Wojewody [...] z prośbą "o ponowne rozpatrzenie sprawy".

Następnie pismem z dnia [...] marca 2013 r. złożył do Wojewody [...] wniosek o wznowienie postępowania w sprawie o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia przez F. S. nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w [...], zakończonej ostateczną decyzją Wojewody [...] z dnia [...] maja 2011 r., nr [...], Wojewoda [...] postanowieniem z dnia [...] października 2013 r., nr [...], odmówił R. S. wznowienia postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Wojewody [...] z dnia [...] maja 2011 r.

R. S. pismem z dnia [...] grudnia 2015 r. złożył do Wojewody [...] wniosek o zmianę w trybie art. 154 k.p.a. ostatecznej decyzji Wojewody [...] z dnia [...] maja 2011 r., nr [...], o odmowie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia przez F. S. nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w [...], pow. [...], woj. [...]. Wojewoda [...] decyzją z dnia [...] listopada 2016 r., nr [...], odmówił zmian zmiany ostatecznej decyzji Wojewody [...] z dnia [...] maja 2011 r., nr [...]. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Wojewoda [...] stwierdził m.in. że za wzruszeniem ww. decyzji ostatecznej nie przemawia ani słuszny interes strony, ani interes społeczny.

R. S. pismem z dnia [...] grudnia 2016 r. wniósł odwołanie od ww. decyzji do Ministra Skarbu Państwa, za pośrednictwem Wojewody [...].

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Mienie zabużańskie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji