Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dariusz Chaciński Sędziowie WSA Dorota Apostolidis (spr.) WSA Magdalena Durzyńska Protokolant sekretarz sądowy Monika Bodzan po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 sierpnia 2019 r. sprawy ze skargi [...] na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] lutego 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Uzasadnienie strona 1/7

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzją z dnia [...] lutego 2019r., nr [...] po rozpatrzeniu odwołania [...] utrzymał w mocy decyzję Wojewody [...] z dnia [...] listopada 2018 r., nr [...].

Zaskarżona decyzja wydana została w oparciu o następujące ustalenia faktyczne i ocenę prawną sprawy.

W dniu [...] grudnia 1990 r. do Urzędu Rejonowego w [...] wpłynęło pismo [...], w którym zwrócono się o zarejestrowanie i rozpatrzenie wniosku o odszkodowanie za mienie nieruchome pozostawione w [...]. Według ww. osoby [...] był właścicielem pozostawionych nieruchomości, a [...] są jedynymi spadkobiercami całości mienia po nim. Do powyższego pisma zostały załączone m.in. następujące dokumenty:

1. uwierzytelnione kserokopie orzeczeń Państwowego Urzędu Repatriacyjnego Wojewódzki Oddział w [...] o pozostawieniu przez [...]:

- w [...] przy ulicy [...] połowę parcel [...] objętej whl.

[...] ks.gr. gm.kat. [...] obejmującej łączną powierzchnię [...] - L.dz. [...] z dnia [...] października 1945 r.,

- w [...] przy ulicy [...], 1/3 drukarni i introligatorni wyposażonej w maszyny drukarskie i introligatorskie o "popędzie elektrycznym"- [...] z dnia [...] października 1945 r.,

- w [...] przy ulicy [...],[...] morgów terenu, na którym znajdowały się:

budynek mieszkalny jednopiętrowy murowany o 14 izbach, zabudowania gospodarcze oraz budynek murowany parterowy, w którym mieściła się stolarnia - L.dz. [...] z dnia [...] października 1945 r.

- w [...] nieruchomości będące w 1/3 części jego własnością położonej przy ulicy [...] wyk. hip. 1120 o pow. [...] gruntu o zabudowanej pow. [...] i 1/3 parterowej obejmujące 37 ubikacji handlowych i 58 mieszkalnych, przy ulicy [...] wyk. Hip. [...] o pow. [...] gruntu o zab. pow. [...] 4 piętrowej i [...], 2 piętro obejmujące 21 ubikacji handlowych i przemysłowych oraz 22 mieszkalnych oraz przy ulicy [...] wyk. hip. L. [...] o pow. [...] gruntu o zabudowanej pow. [...] 3 pięter, [...] 1-piętra i [...] parterowy obejmujących 20 ubikacji handlowych oraz 52 ubikacji biurowych i mieszkalnych - L.dz. [...] z dnia [...] października 1946 r.

2. uwierzytelnione kserokopie oświadczeń [...] z dnia [...] września 1945 r., z których wynika, że

- [...] od 1929 r. posiadał w [...] w dzielnicy [...] przy ulicy [...] obiekt przemysłowy po nieczynnej fabryce wyrobów drzewnych wraz z suszarnią i tartakiem o pow. około [...] opodal stacji kolejowej,

- [...] byli właścicielami i posiadaczami każdy po 1/3 części nieruchomości w [...] położonej u zbiegu ulicy [...] objętej wykazem hipotecznym L. [...],[...] byli właścicielami i posiadaczami każdy po 1/3 części nieruchomości w [...] położonej przy ulicy [...] objętej wykazem hipotecznym [...],

- [...] byli właścicielami w równych częściach drukarni w [...] przy ulicy [...] pod firmą [...],

- [...] byli właścicielami i posiadaczami po 1/3 części każdy nieruchomości w [...] położonej u zbiegu ulic [...] objętej wykazem hipotecznym [...],

- [...] byli właścicielami i posiadaczami terenów parcelacyjnych w [...] przy ulicy [...] na [...] obok Parku miejskiego objętej wykazem hipotecznym [...] składającej się z parceli [...].

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji