Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty
Uzasadnienie strona 2/7

3. uwierzytelniona kserokopia Orzeczenia L.dz. [...] (brak daty) Państwowego Urzędu Repatriacyjnego Wojewódzkiego Oddziału w [...] na rzecz [...], która pozostawiła w [...] przy ulicy [...] majątek nieruchomy połowę parcel budowalnych obj. whl. [...] ks. Gr. gm. kat. [...] obejmujących łączną powierzchnię [...].

W dniu [...] października 2015 r. do [...] Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło pismo Sądu Rejonowego [...], sygn. akt [...], przekazujące postanowienie Sądu Rejonowego [...] z dnia [...] marca 2003 r., sygn. akt [...] stwierdzające, że po zmarłym w dniu [...] października 1991 r. w [...][...] spadek na podstawie testamentu własnoręcznego z dnia [...] lutego 1987r. wprost, w całości nabyła [...], natomiast po jej śmierci w dniu [...] stycznia 2003 r. spadek w całości nabył [...].

W dniu [...] września 2016 r. do [...] Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło pismo Sądu Rejonowego [...], sygn. akt [...], przy którym zostało załączone postanowienie ww. sądu Wydział [...] z dnia [...] października 1989 r., sygn. akt [...], stwierdzające, że po zmarłym w dniu [...] marca 1985 r. w [...][...] spadek na podstawie testamentu własnoręcznego z dnia [...] maja 1980 r. w całości nabył [...].

W dniu [...] lutego 2017 r. do [...] Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło pismo pełnomocnika strony, przy którym zostały załączone m.in. notarialnie poświadczone kopie oświadczeń [...] z dnia [...] lutego 2017 r.:

1. Rep A nr [...], złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, z którego treści wynika, że [...] "przez okres międzywojenny nieprzerwanie do maja 1940 zamieszkiwał wraz z rodzicami oraz siostrą [...] w [...] i we [...] na obszarze ówczesnego Państwa Polskiego. Po wybuchu wojny 1 września 1939 r. zamieszkiwaliśmy nadal we [...] przy ulicy [...] ";

2. Rep A nr [...] wskazujące [...] jako osobę uprawnioną do otrzymania rekompensaty za mienie pozostawione w [...] przez [...].

Ponadto, do powyższego pisma załączona została uwierzytelniona kopia duplikatu pisma skierowanego do [...], właściciela realności w [...], z dnia [...] maja 1913 r., dotyczącego zezwolenia na zamieszkanie w nowo wybudowanej kamienicy czteropiętrowej na gruncie w [...] przy ulicy [...].

W dniu [...] listopada 2017 r. do [...] Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło kolejne pismo pełnomocnika strony, przy którym zostały załączone następujące dokumenty:

1. uwierzytelniona kopia postanowienia Sądu Rejonowego [...] z dnia [...] września 2017 r., sygn. akt [...] stwierdzającego, że po zmarłej w dniu [...] marca 1979 r. w [...][...] spadek na podstawie ustawy nabyli: mąż [...], córka [...] i [...] po 1/3 części każdy;

2. uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa [...] z dnia [...] listopada 2017 r. upoważniającego radcę prawnego [...] do zastępowania w postępowaniu w sprawie rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej będące przedmiotem postępowania prowadzonego przed Wojewodą [...] pod sygnaturą [...].

W dniu [...] marca 2018 r. do [...] Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło pismo Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we [...], nr [...], w załączeniu przekazujące następujące dokumenty otrzymane z urzędu [...]:

Strona 2/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji