Sprawa ze skargi A. P. w przedmiocie: niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu o sygn. akt I SA/Wr 1138/10 dotyczącego odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA - Katarzyna Radom, Sędziowie: Sędzia WSA - Dagmara Dominik-Ogińska (sprawozdawca), Sędzia NSA - Henryka Łysikowska, Protokolant: Ewelina Bedyńska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 19 grudnia 2012 r. przy udziale - sprawy ze skargi A. P. w przedmiocie: niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu o sygn. akt I SA/Wr 1138/10 dotyczącego odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych. oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/3

1. Postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu.

1.1. W skardze z dnia 24 lipca 2012 r. A. P. (dalej: skarżąca) wniosła o wymierzenie grzywny Dyrektorowi Izby Skarbowej we W. (dalej: DIS, organ odwoławczy) za niewykonanie obowiązku wynikającego z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2011 r., sygn. akt I SA/Wr 1138/10 w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty kwot pobranych w postępowaniu egzekucyjnym na poczet zaległości podatkowej oraz przewlekanie postępowania w przedmiocie nadpłaty i odsetek od nadpłaty. W uzasadnieniu wskazała, że wspomnianym wyżej wyrokiem WSA we Wrocławiu uchylił decyzję DIS z dnia [...] lipca 2010r. Nr [...] z dnia [...] lipca 2010r. oraz decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w L. (dalej: NUS, organ podatkowy I instancji) z dnia [...] kwietnia 2010r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty kwot pobranych w postępowaniu egzekucyjnym na zaległość podatkową. Dyrektor Izby Skarbowej we W. zawiadomieniem z dnia 16 lipca 2012r. został wezwany do wykonania wyroku WSA z dnia 28 lutego 2011r. sygn. akt I SA/Wr 1138/10. Wcześniej odwołaniem z dnia 5 września 2011r. został wezwany do usunięcia niezgodności z prawem i uchylenia decyzji organu podatkowego I instancji i stwierdzenia nadpłaty kwot pobranych na poczet zaległości podatkowej. Następnie skargą do WSA we Wrocławiu z dnia 2 grudnia 2011r. Zdaniem skarżącej DIS przewleka postępowanie bo wydał decyzję odmowną z dnia [...] czerwca 2012r. Nr [...] twierdząc, że nie istniała nadpłata. Przez to nie wykonał wyroku uchylającego jego decyzję w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w części dotyczącej nadpłaty i odsetek od nadpłaty. Zdaniem skarżącej organy podatkowe w zaskarżonej sprawie naruszyły art. 78 § 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137 poz. 926; dalej: O.p.) dotyczący oprocentowania nadpłaty, terminu zwrotu nadpłaty określonego w art. 77 § 1 pkt 3 O.p., terminu powstania nadpłaty określonego w art. 73 § 1 pkt 2 O.p., istnienia nadpłaty według art. 72 § 2 O.p. i wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2011 r., sygn. akt I SA/Wr 1138/10. W związku z powyższym - na podstawie art. 154 § 1 i art. 170 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012r. poz. 270) wniesiono o wymierzenie grzywny DIS za niewykonanie wyroku i przewlekanie postępowania.

2.3. W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wskazał, że w sprawie nie może być mowy o niewykonaniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2011 r. sygn. akt I SA/Wr 1138/10. Analiza uzasadnienia ww. wyroku wskazuje, że Sąd I instancji fakt zastosowania innego niż dopuszczalny środka egzekucyjnego uznał jako nieuprawniony do przyjęcia, że spełnione w ten sposób świadczenie staje się nadpłacone lub nienależne. Zdaniem Sądu I instancji uchybienia organu egzekucyjnego nie niweczą bowiem materialnoprawnych podstaw ustalonego zobowiązania. Upływ terminu przedawnienia wobec istniejącego zabezpieczenia w postaci hipoteki oceniać można tylko w kategoriach ograniczenia stosowania środków egzekucyjnych, a nie wygaśnięcia zobowiązania. W opinii Sądu I instancji nie można zgodzić się z poglądem, iż wyegzekwowana kwota w ten sposób wierzytelność nie podlega zwrotowi. Wskazano, że prawomocny wyrok WSA z dnia 28 lutego 2011 r. sygn. akt I SA/Wr 1138/10 wraz z aktami sprawy wpłynął do Urzędu Skarbowego w L. w dniu 26 maja 2011r. W związku z ww. wyrokiem NUS decyzją z dnia [...] sierpnia 2011r. nr [...] odmówił stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1993r. w kwocie 14.378,58 zł. Na skutek wniesionego odwołania DIS decyzją z dnia [...] listopada 2011r. nr [...] utrzymał w mocy decyzję organu podatkowego I instancji i wskazał aby środki znajdujące się w dyspozycji Skarbu Państwa, które zostały nienależnie wyegzekwowane i nie doprowadziły do wygaśnięcia zobowiązania zostały zwrócone przez organ podatkowy I instancji. WSA we Wrocławiu postanowieniem z dnia 19 marca 2012r. sygn. akt I SA/Wr 94/12 odrzucił skargę na ww. decyzję na skutek cofnięcia skargi przez strony. Z kolei w dniu 30 grudnia 2011r. organ podatkowy I instancji dokonał zwrotu nienależnie wyegzekwowanych kwot w łącznej wysokości 14.378,58 zł ( w tym należność główną 2.532,94 i odsetki za zwłokę 11.854,64 zł) na rachunek bankowy J. P. (męża skarżącej). Mając na względzie powyższą okoliczność zwrotu - zdaniem organu odwoławczego - zarzut niewykonania obowiązku wynikającego z wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2011 r., sygn. akt I SA/Wr 1138/10 jest bezpodstawny. Nie podzielono także zarzutu przewlekania postępowania w przedmiocie nadpłaty i odsetek od nadpłaty. W ocenie DIS w przedmiotowej sprawie organ odwoławczy wydając decyzję, rozpoznał sprawę co do istoty, na podstawie obowiązującego prawa mającego zastosowanie w konkretnym stanie faktycznym, stosując podstawowe zasady postępowania wynikające z art. 120 i nast. O.p. Odwołanie od decyzji organu podatkowego I instancji wpłynęło wraz z aktami sprawy do organu odwoławczego w dniu 30 kwietnia 201r. Natomiast w dniu [...] czerwca 2012r. wydał on przedmiotową decyzję. Nie został zatem przekroczony termin wynikający z art. 139 § 3 O.p. Odnosząc się do kwestii oprocentowania nadpłat zauważono, że oprocentowanie nadpłat zostało wymienione w zamkniętym katalogu art. 78 O.p. i jest ściśle związane z instytucją nadpłaty. W sytuacji, gdy nie występuje nadpłata, nie występuje również jej oprocentowanie. W niniejszym przypadku brak jest normy prawnej przyznającej skarżącej prawo do oprocentowania, co skutkuje, że oprocentowanie od kwot pobranych w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie tytułu wykonawczego z dnia [...] maja 1999r. nr [...] w kwocie 14.378,58 zł w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1993r. nie zostało naliczone. Powołano się również na treść art. 153 ppsa.

Strona 1/3