Sprawa ze skargi O. B. na Wojewodę Dolnośląskiego w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt III SAB/Wr 514/20
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Sędziowie Sędzia WSA Daria Gawlak-Nowakowska, Asesor WSA Dagmara Dominik - Ogińska, Iwona Solatycka (sprawozdawca), , Protokolant starszy specjalista Aleksandra Połaczewska, po rozpoznaniu na rozprawie w Wydziale I w dniu 20 września 2022 r. sprawy ze skargi O. B. na Wojewodę Dolnośląskiego w przedmiocie niewykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie o sygn. akt III SAB/Wr 514/20 I. wymierza Wojewodzie Dolnośląskiemu grzywnę w kwocie 500 (pięćset) złotych; II. stwierdza, że bezczynność Wojewody Dolnośląskiego w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. przyznaje od Wojewody Dolnośląskiego na rzecz strony skarżącej sumę pieniężną w kwocie 500 (pięćset) złotych; IV. zasądza od Wojewody Dolnośląskiego na rzecz strony skarżącej kwotę 697 (sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie strona 1/2

Wyrokiem z 25 czerwca 2020 r., sygn. akt III SAB/Wr 514/20 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, w sprawie ze skargi O. B. (Strona, Skarżący) na bezczynność Wojewody D., stwierdził, że Wojewoda D. (Organ, Wojewoda) dopuścił się bezczynności (pkt I); stwierdził, że bezczynność Wojewody D. miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt II); zobowiązał Wojewodę Dolnośląskiego do rozstrzygnięcia sprawy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez organ odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami (pkt III); przyznał od Wojewody D. na rzecz Strony skarżącej sumę pieniężną w kwocie 1.000,00 zł (pkt IV); zasądził od Wojewody D. na rzecz Strony kwotę 597,00 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania (pkt V).

Dnia 1 października 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny doręczył organowi prawomocne orzeczenie wraz z aktami.

Pismem z dnia 1 października 2020 . Wojewoda powołując się na art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2020 r., poz. 35 ze zm., dalej ustawa o cudzoziemcach) wystąpił do wskazanych w piśmie służb o podanie czy pobyt skarżącego na terenie kraju stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Pismem z dnia 1 października 2020r . Organ zawiadomił Stronę o przewidywanym terminie załatwienia sprawy wyznaczając go na dzień 2 stycznia 2021 r. i wezwał do uzupełninie dokumentów w sprawie. Pismem z dnia 2 października Organ zwrócił się do Skarżącego celem wskazania rachunku bankowego na który ma być przelana suma pieniężna. Natomiast pismem z dnia 5 marca 2021 r. Organ zwrócił się do Dyrektora Wydziału Organizacji i Rozwoju o pilne przelanie kwoty 1.000,00 zł oraz kwoty 597,00 zł zgodnie w ww. wyrokiem na rachunek bankowy wskazany przez pełnomocnika Strony. Pismem z dnia 9 listopada 2021 Organ zawiadomił Stronę o przewidywanym terminie załatwienia sprawy wyznaczając go na dzień 9 stycznia 2022 r. i wezwał do uzupełninie dokumentów w sprawie.

Pismem z dnia 20 stycznia 2021 r. Strona wezwała organ do wykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Dnia 4 listopada 2021 r. do organu wpłynęła skarga Strony na niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Strona wniosła: wymierzenie organowi grzywny na podstawie art. 154 § 1 ust. 6 p.p.s.a. w maksymalnej wysokości; przyznanie od organu na rzecz Strony sumy pieniężnej w wysokości połowy kwoty określonej w art. 154 § 6 p.p.s.a.; zasądzenie na jej rzecz od organu zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Strona skarżąca uzasadniła wnioski i zaprezentowała swoje stanowisko.

W odpowiedzi na skargę Organ wniósł o jej oddalenie. Wskazał, na przebieg postępowania i braki kadrowe.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Skarga zasługiwała na uwzględnienie.

Stosownie do treści art. 154 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329 ze zm., dalej: p.p.s.a.), w razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę w tym przedmiocie, żądając wymierzenia temu organowi grzywny. Wezwanie jest więc skierowane do organu, który ma wykonać wyrok, a nie do sądu.

Strona 1/2