Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów - działającego przez Dyrektora Izby Skarbowej w P. w przedmiocie podatku od towarów i usług
Sentencja

Dnia 25 czerwca 2012 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Anetta Chołuj, Sędziowie Sędzia NSA Halina Betta (sprawozdawca), Sędzia WSA Marta Semiczek, Protokolant Lucyna Barańska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 5 czerwca 2012 r. sprawy ze skargi "A" na interpretację indywidualną Ministra Finansów - działającego przez Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług I. uchyla zaskarżoną interpretację; II. zasądza od Ministra Finansów, działającego przez Dyrektora Izby Skarbowej w P. na rzecz strony skarżącej kwotę 200,00 (słownie: dwieście 00/100) złotych tytułem kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
6560
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od towarów i usług
Interpretacje podatkowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Finansów
Uzasadnienie strona 1/7

Przedmiot skargi rozpatrywanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu stanowi indywidualna interpretacja Ministra Finansów z dnia [...] r. o Nr [...] w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług zamiany nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą W.

Interpretacja powyższa została wydana w związku z wnioskiem złożonym do organu przez skarżącą stronę Gminę W.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina W. jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Jest miastem na prawach powiatu bowiem w myśl art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) miasto na prawach powiatu jest gminą wykonującą zadania powiatu na zasadach określonych w tej ustawie. Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 powołanej ustawy funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu sprawuje rada miasta i prezydent miasta.

Na podstawie ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) tworzy się zasoby nieruchomości: Skarbu Państwa, gminne, powiatowe i wojewódzkie. Do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa i nie zostały oddane w wieczyste użytkowanie oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa. Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Natomiast zasobem nieruchomości Skarbu Państwa gospodarują z zastrzeżeniem art. 43 ust. 2 i 4, art. 51, ust. 57 ust. 1, art. 58-60 oraz art. 60a starostowie wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej (art. 23 ust. 1 ustawy).

Starosta (prezydent miasta) jest więc statio fisci Skarbu Państwa (patrz wyrok NSA z 17 maja 2006 r. sygn. akt I OSK 888/05). Starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) niewątpliwie nie jest organem Skarbu Państwa. Reprezentując Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami powinien być traktowany jako statio fisci Skarbu Państwa i dlatego prezydent miasta na prawach powiatu ma interes prawny we wniesieniu skargi na decyzję uszczuplającą zasób nieruchomości Skarbu Państwa, którymi dotychczas gospodarował.

Gmina W. i Skarb Państwa planują dokonanie czynności zamiany nieruchomości wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa i Gminy, która to czynność dozwolona jest w art. 14 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienionych nieruchomości. Wnioskodawca wskazał, że Gmina W. zastosowała się do wyroku NSA z dnia 14 maja 2009 r. Sygn. akt I FSK 293/O8 w którym stwierdzono, że podatnikiem podatku od towarów i usług w zakresie wykonania czynności związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa jest Gmina W. W powołanym orzeczeniu Sąd stwierdził, iż podatnikiem podatku VAT nie może być starosta (prezydent miasta na prawach powiatu), ponieważ nie jest on podmiotem samodzielnie prowadzącym działalność gospodarczą. Starosta (prezydent miasta na prawach podmiotu) nigdy, nie działa na własny rachunek i na własną odpowiedzialność. Prezydent miasta na prawach powiatu jest z kolei organem, o którym mowa w art. 11a pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym (...) zarówno starosta jak i prezydent miasta na prawach powiatu nie stanowią odrębnych "bytów" organizacyjnych. Działają oni wyłącznie w obrębie jednostki samorządu terytorialnego, a więc w ramach bądź to powiatu, bądź miasta będącego gminą na prawach powiatu. Podejmowane zatem przez nich działania są w istocie działaniami podejmowanymi przez jednostkę samorządu terytorialnego w sprawie przez Gminę W. Prezydent W. jako statio fisci Skarbu Państwa nie jest podatnikiem podatku VAT z tytułu wykonywanych czynności na mieniu Skarbu Państwa. Podatnikiem od tych czynności jest Gmina W. W planowanej zamianie nieruchomości Gmina W. jako właściciel nieruchomości przeniesie własność na rzecz Skarbu Państwa w imieniu którego działa Prezydent W., jednakże faktura VAT powinna być wystawiona na nabywcę czyli Gminę W. Rozpatrując transakcje dostawy nieruchomości przez Skarb Państwa można dojść do wniosku, że sprzedawcą na fakturze VAT powinna być Gmina W. (Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta W. nie może być podatnikiem VAT), nabywcą również powinna być Gmina W.

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
6560
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od towarów i usług
Interpretacje podatkowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Finansów