Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Opola w sprawie przekazania zażalenia organowi odwoławczemu I. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Prezydenta Miasta Opola do przekazania zażalenia organowi odwoławczemu; II. stwierdza, że Prezydent Miasta Opola dopuścił się bezczynności; III. stwierdza, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; IV. wymierza Prezydentowi Miasta Opola grzywnę w wysokości 150 złotych (słownie złotych: sto pięćdziesiąt 00/100); V. zasądza od Prezydenta Miasta Opola na rzecz strony skarżącej kwotę 100 zł (słownie złotych: sto 00/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marta Wojciechowska Sędziowie Sędzia WSA Grzegorz Gocki (spr.) Sędzia WSA Marzena Łozowska po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 25 października 2017 r. sprawy ze skargi R. P. na bezczynność Prezydenta Miasta Opola w sprawie przekazania zażalenia organowi odwoławczemu I. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Prezydenta Miasta Opola do przekazania zażalenia organowi odwoławczemu; II. stwierdza, że Prezydent Miasta Opola dopuścił się bezczynności; III. stwierdza, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; IV. wymierza Prezydentowi Miasta Opola grzywnę w wysokości 150 złotych (słownie złotych: sto pięćdziesiąt 00/100); V. zasądza od Prezydenta Miasta Opola na rzecz strony skarżącej kwotę 100 zł (słownie złotych: sto 00/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie strona 1/4

Przedmiotem skargi wniesionej w niniejszej sprawie przez R. P. jest bezczynność Prezydenta Miasta Opola w przekazaniu zażalenia Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Opolu (dalej jako: SKO, Kolegium).

Z akt wynika następujący stan sprawy:

W dniu 3 kwietnia 2017 r. zostało wydane przez Prezydenta Miasta Opola , jako organu egzekucyjnego, postanowienie w przedmiocie zarzutów egzekucyjnych złożonych przez R. P. (dalej jako: skarżący, strona) dotyczących tytułu wykonawczego z dnia 12.12.2016 r. nr [...] ([...]) wystawionego na kwotę 40 zł z uwagi na brak opłaty parkingowej i 11.60 zł jako koszty upomnienia.

Na powyższe postanowienie strona wniosła drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP zażalenia z dnia 6 kwietnia 2017 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

W dniu 8 sierpnia 2017 r. również poprzez platformę ePUAP wezwał Prezydenta Miasta Opola do usunięcia naruszenia prawa, albowiem jak wynikało z informacji uzyskanej w Kolegium, do tej pory nie zostało przekazane temu organowi, zażalenie z dnia 6 kwietnia 2017 r.

W skardze z dnia 11 sierpnia 2017 r. wniesionej do tut. Sądu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola skarżący wskazując na bezczynność tego organu w przekazaniu zażalenia organowi odwoławczemu, wskazując na naruszenie art. 8, art. 12, art. 35 § 1 i art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) / dalej zwanej k.p.a./.

Stawiając powyższe zarzutu wniósł o zobowiązanie organu I instancji do przekazania zażalenia organowi odwoławczemu, stwierdzenie że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, nałożenie na organ grzywny i zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych oraz kosztów przygotowania wzorów skargi i pism procesowych wnoszonych w niniejszej sprawie. Do skargi dołączono fakturę VAT na kwotę 150 zł potwierdzająca poniesienie tego kosztu.

Pismem z dnia 31 sierpnia 2017 r. Prezydent Miasta Opola , przekazując tut Sądowi powyższą skargę, równocześnie poinformował, że w dniu 16 sierpnia 2016 r. akta sprawy skarżącego wraz z jego zażaleniem przekazano organowi odwoławczemu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył, co następuje:

W myśl art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1647) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270- obecnie tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 718, dalej jako: P.p.s.a.), kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania m.in. w sprawach podlegających rozstrzygnięciu w drodze decyzji administracyjnej.

Ponieważ zgodnie z art. 52 § 1 P.p.s.a. skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, w pierwszej kolejności należało zatem ustalić, czy skarżący zachował wymogi formalne do wniesienia skargi na bezczynność organu, poprzez uprzednie wyczerpanie środków zaskarżenia.

Strona 1/4