Sprawa ze skargi [...] na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz Sędziowie Sędzia WSA Elżbieta Lenart Sędzia WSA Iwona Kosińska (spr.) po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym sprawy ze skargi [...] na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 1. stwierdza, że Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania, które miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2. umarza postępowanie sądowe w zakresie zobowiązania organu do wydania aktu; 3. przyznaje od Ministra Rozwoju na rzecz [...] sumę pieniężną w kwocie po [...] ([...]) złotych na rzecz każdego z nich; 4. zasądza od Ministra Rozwoju na rzecz [...] solidarnie kwotę 580 (pięćset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Gospodarka mieniem
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Rozwoju
Uzasadnienie strona 1/3

Pismem z dnia z dnia [...] września 2019 r. [...] złożyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury (właściwy w chwili składania skargi: Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju) w przedmiocie rozpatrzenia wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej [...] o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Ministra Infrastruktury z dnia [...] lutego 2009 r.

W uzasadnieniu skarżący wyjaśnili, że pismem z dnia [...] marca 2009 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa [...] złożyła wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy zakończonej decyzją Ministra Infrastruktury z dnia [...] lutego 2009 r. nr [...]. Wniosek Spółdzielni nie został rozpatrzony do dnia dzisiejszego, pomimo że od jego wniesienia minęło już ponad dziesięć lat, a zgodnie z informacjami uzyskanymi w Ministerstwie w sprawie nie są podejmowane żadne czynności. Skarżący podali, że wnioskami z dnia [...] listopada 2015 r. oraz z dnia [...] maja 2017 r. wystąpili do organu o przyspieszenie rozpoznania sprawy, a pismem z dnia [...] stycznia 2018 r. wystąpili z ponagleniem na niezałatwienie sprawy w trybie art. 37 § 1 pkt 1 kpa.

Wobec braku podejmowania rozstrzygnięcia w sprawie, skarżący wnieśli wskazaną na wstępie skargę, w której zarzucili naruszenie przez Ministra przepisów prawa procesowego, tj. art. 7, 8, 12, 35 § 1 w zw. z art. 37 § 1, 5 i 6 kpa oraz wnieśli o zobowiązanie Ministra Infrastruktury do wydania decyzji merytorycznie kończącej postępowanie w sprawie w terminie 30 dni od daty doręczenia Ministrowi odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy, stwierdzenie, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, przyznanie od organu na rzecz skarżących solidarnie sumy pieniężnej w wysokości 20 000 zł oraz zasądzenie od organu na rzecz skarżących kosztów postępowania według norm przepisanych.

W odpowiedzi na skargę Minister przedstawił dotychczasowy przebieg postępowania i wniósł o jej oddalenie. Ustosunkowując się do zarzutów skargi wskazał, że przedmiot sprawy wymaga dokonania szczegółowej analizy akt sprawy, a przede wszystkim prawidłowego ustalenia stron postępowania. Podkreślił przy tym, że zasada szybkości postępowania nie jest zasadą nadrzędną w stosunku do innych zasad postępowania wymienionych w Kodeksie postępowania administracyjnego. Jest ona współzależna z zasadą prawdy obiektywnej. Obowiązkiem organu jest dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego oraz rozpatrzenie sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Organ rozpoznając sprawę, winien działać z należytą starannością i nie dopuścić, aby którakolwiek ze stron postępowania została pominięta, czy też aby korespondencja była kierowana do osoby nieżyjącej. Ponadto reorganizacje w Ministerstwach, wprowadzenie nowego systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, bardzo duża liczba spraw prowadzonych przez każdego z referentów oraz fluktuacja kadr uniemożliwia, zdaniem Ministra, wyprowadzenie zaległości w krótkim czasie.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Gospodarka mieniem
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Rozwoju