Sprawa ze skargi A. K., M. M., A. C., L. L. i I. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydent [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o zwrot nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Iwona Kosińska (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Joanna Skiba Sędzia WSA Przemysław Żmich po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym sprawy ze skargi A. K., M. M., A. C., L. L. i I. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydent [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o zwrot nieruchomości 1. zobowiązuje Prezydenta [...] do rozpoznania wniosku A. K., M. M., A. C., L. L. i I. L. z dnia [...] marca 2019 r. - w terminie czterech miesięcy od daty doręczenia odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala skargę w pozostałym zakresie; 4. zasądza od Prezydent [...] na rzecz A. K., M. M., A. C., L. L. i I. L. solidarnie kwotę 580 (pięćset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Gospodarka mieniem
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta
Uzasadnienie strona 1/4

Wnioskiem z dnia [...] sierpnia 2019 r. A. K., M. M.(1), A. C., L. L. i I. L. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta [...] w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] marca 2019 r. dotyczącego zwrotu nieruchomości położonej w [...] przy ul. [...], dawniej ul. [...].

Jak wynika z akt sprawy przedmiotowa nieruchomość objęta była działaniem dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279). Tak zwany wniosek dekretowy został przez dawnych współwłaścicieli nieruchomości Z. i M. M.(2) złożony w dniu [...] października 1949 r., czyli w wymaganym ustawowo terminie. Prezydium Rady Narodowej, po rozpatrzeniu wniosku, orzeczeniem administracyjnym z dnia [...] maja 1951 r. odmówiło przyznania prawa własności czasowej do części przedmiotowego gruntu nieruchomości warszawskiej (w odniesieniu do gruntu znajdującego się z tyłu posesji) z wyłączeniem części frontowej gruntu i budynku i jednocześnie stwierdziło, że budynki znajdujące się na tyłach przedmiotowej posesji przechodzą na własność Skarbu Państwa. Następnie wnioskiem z dnia [...] października 1991 r. M. M.(2) oraz I. L., A. K. i M. M.(1) spadkobiercy Z. M., wystąpili o przywrócenie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej przy ul. [...] (dawniej [...]). Dnia [...] marca 2019 r. skarżący złożyli wniosek o zwrotu przedmiotowej nieruchomości.

W uzasadnieniu skargi skarżący wyjaśnili, że organ pozostaje bezczynny, nie udziela informacji na składane w toku sprawy pisma, a także przewlekle prowadzi postępowanie w sprawie wydania decyzji w przedmiocie przywrócenia na rzecz skarżących prawa własności [...] części nieruchomości zabudowanej domem oznaczonej jako działka nr [...], położonej w [...] przy ulicy [...], a także podjęcia czynności celem przesłania do skarżących odpowiedzi na pisma dotychczas składane w sprawie, w terminie wskazanym w Kodeksie postępowania administracyjnego. Podkreśli, że pomimo znacznego upływu ustawowych terminów wniosek ich nie został rozpoznany. W ten sposób organ naruszył art. 35 § 3 kps, który określa maksymalny termin załatwienia sprawy, a także zasadę zaufania do organów administracji zawarta art. 8 kpa oraz zasadę szybkości postępowania zawartą w art. 12 § 1 kpa.

Mając na uwadze powyższe skarżący wnieśli o zobowiązanie Prezydenta [...] do wydania odpowiedniego aktu administracyjnego w sprawie będącej przedmiotem skargi, w terminie czternastu dni, dokonanie kontroli przewlekłości postępowania administracyjnego oraz przyczyn braku udzielania informacji na żądanie skarżących w sprawie, której dotyczy skarga, zobowiązanie Prezydenta [...] do ukarania dyscyplinarnego pracownika winnego niezałatwienia sprawy w terminie, na podstawie art. 6 ustawy o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U z 2011 r. nr 34, poz. 173) w związku z art. 149 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. z 2019 r. Dz. U. poz. 2325) orzeczenie czy bezczynność do przekazywania informacji skarżącym i przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa, wymierzenie organowi grzywny w maksymalnej wysokości określonej w art. 154 § 6 ppsa, zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Gospodarka mieniem
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta