Sprawa ze skargi K. B. i J. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie prawa użytkowania wieczystego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Iwona Kosińska (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Joanna Skiba Sędzia WSA Przemysław Żmich po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym sprawy ze skargi K. B. i J. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie prawa użytkowania wieczystego 1. zobowiązuje Prezydenta [...] do rozpoznania wniosku z [...] października 2018 r. o przyznanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w [...] przy ul. [...], ozn. hip. [...], dz. [...] - w terminie czterech miesięcy od daty zwrotu akt administracyjnych wraz z prawomocnym wyrokiem; 2. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta [...] miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Prezydenta [...] na rzecz skarżących K. B. i J. C. solidarnie kwotę 580 (pięćset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Gospodarka mieniem
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta
Uzasadnienie strona 1/4

Pismem z dnia [...] października 2019 r. K. B. (C. B.) i J. C. (G. C.) wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] października 2018 r. (data złożenia w Kancelarii Urzędu [...]) o przyznanie prawa użytkowania wieczystego do gruntu nieruchomości [...] przy ul. [...] (r. [...]) ozn. hip. [...], działki nr: [...],[...],[...],[...],[...],[...].

W uzasadnieniu skargi podkreślili, że dnia [...] października 2018 r. zwrócili się do Prezydenta [...] z wnioskiem o przyznanie prawa użytkowania wieczystego do przedmiotowej nieruchomości. Następnie pismem z dni [...] maja 2019 r. wnieśli do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ponaglenie, w wyniku którego postanowieniem z dnia [...] czerwca 2019 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze zobowiązało organ do podjęcia czynności w terminie do dnia [...] lipca 2019 r. W wyniku tego postanowienia Prezydent [...] podjął czynności, jednak - zdaniem skarżących - były to czynności pozorne. Prezydent [...] wezwał strony do przedłożenia określonych dokumentów, pomimo że pełnomocnik stron wskazywał wielokrotnie, że dokumenty te znajdują się w aktach sprawy zakończonej zarejestrowanej w Samorządowym Kolegium Odwoławczym pod sygnaturą [...]. Organ powinien zatem zwrócić się o ich przesłanie. Prezydent [...] zbędnie także przedłuża postępowanie poprzez zlecenie wykonania rozliczenia hipotecznego nieruchomości, pomimo że takie rozliczenie zostało już wykonane w sprawie zakończonej przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Na potwierdzenie zasadności stanowiska skarżący przytoczyli stosowne orzecznictwo sądowoadministracyjne podkreślając, że przedmiotowe postępowanie administracyjne trwa dłużej niż jest to konieczne, czynności organu mają charakter pozorny i zmierzają jedynie do wydłużenia czasu postępowania. Skarga jest więc konieczna i zasadna. W tej sytuacji skarżąc wnieśli o stwierdzenie, że organ dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania, które miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

W odpowiedzi na skargę Prezydent [...] wniósł o oddalenie skargi. Wyjaśnił, że podnosząc, że dnia [...] lipca 2019 r. poinformowano strony, że przed merytorycznym zakończeniem postępowania konieczne jest wykonanie rozliczenia hipotecznego przedmiotowej nieruchomości. Pismem z dnia [...] października 2019 r. organ poinformował natomiast w trybie art. 36 § 1 kpa o wyznaczeniu terminu zakończenia postępowania na dzień [...] kwietnia 2020 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 i art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. z 2019 r. Dz. U. poz. 2325), sąd administracyjny sprawuje kontrolę działalności administracji publicznej poprzez rozpoznawanie skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4 lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadku określonym w pkt 4a. Sąd orzeka także w sprawach skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących innych niż określone w pkt 1-3 aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V, VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw (art. 3 § 2 pkt 9).

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Gospodarka mieniem
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta