Sprawa ze skargi H.K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Tomasz Szmydt Sędziowie WSA Agnieszka Jędrzejewska - Jaroszewicz (spr.) WSA Agnieszka Miernik po rozpoznaniu w dniu 5 kwietnia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym sprawy ze skargi H.K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 1. zobowiązuje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy z dnia [...] sierpnia 2015 r. zakończonej decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] lipca 2015 r., w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania, które nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rzecz H.K. kwotę 340 (trzysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6293 Przejęcie gospodarstw rolnych
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Uzasadnienie strona 1/7

Pismem z dnia [...] listopada 2015 r. H.K. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] lipca 2015 r., nr [...], w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta [...] z dnia [...] marca 1979 r., nr [...], orzekającej o przejęciu gospodarstwa rolnego o powierzchni [...], położonego w [...] i [...], składającego się, z działek ewidencyjnych o numerach: [...], stanowiącego w dacie przejęcia własność R.i L. małżonków K.

Skarga została złożona w następującym stanie faktycznym i prawnym:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją z dnia [...] lipca 2015 r., nr [...], stwierdził, że decyzja Prezydenta [...] z dnia [...] marca 1979 r., nr [...], orzekająca o przejęciu przedmiotowego gospodarstwa rolnego, została wydana z naruszeniem prawa.

Pismem z dnia [...] sierpnia 2015 r. (data wpływu do organu [...] września 2015 r.) H.K. złożył wniosek po ponowne rozpatrzenie sprawy, a w dniu [...] września 2015 r. (data wpływu do organu [...] października 2015 r.) wezwał organ do usunięcia naruszenia prawa.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją z dnia [...] listopada 2015 r., nr [...], utrzymał w mocy decyzję własną z dnia [...] lipca 2015 r., nr [...],.

Pismem z dnia [...] listopada 2015 r. (data wpływu do organu [...] listopada 2015 r.) H.K. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] lipca 2015 r., nr [...], wnosząc o stwierdzenie przewlekłości w powyższym zakresie i zobowiązanie Ministra do wydania decyzji w terminie 14 dni od dnia doręczenia organowi odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawi, o zasądzenie kosztów postępowania, a także o wydanie postanowienia sygnalizacyjnego.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalanie ponosząc, że w przedmiotowej sprawie została wydana decyzja z dnia [...] listopada 2015 r., nr [...].

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 16 marca 2016 r., sygn. akt I SAB/Wa 770/15, oddalił skargę H.K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W uzasadnieniu powyższego wyroku Sąd argumentował, że jakkolwiek w orzecznictwie sądów administracyjnych utrwalony jest pogląd, że wydanie przez organ decyzji po wniesieniu do sądu skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego, stosowanie do art. 149 § 1 p.p.s.a, powoduje bezprzedmiotowość orzekania o tym, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem, to stanowisko to nie ma znaczenia w sprawie. Powyższy pogląd nie ma bowiem zastosowania w sytuacji wniesienia skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania już po wydaniu aktu administracyjnego, kończącego merytoryczne postępowanie. Wyłącznym celem wniesienia w tym przedmiocie skargi nie może być jedynie uzyskanie prejudykatu w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych.

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6293 Przejęcie gospodarstw rolnych
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi