Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w G. w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Kisielewicz Sędzia NSA Stanisław Gronowski Sędzia del. WSA Mirosław Trzecki (spr.) Protokolant Mateusz Rogala po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2015 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Z. G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. z dnia 14 stycznia 2014 r. sygn. akt I SA/Gd 1586/13 w sprawie ze skargi Z. G. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. z dnia [...]r. sygn. akt [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym oddala skargę kasacyjną

Uzasadnienie strona 1/8

Wojewódzki Sąd Administracyjny w G. wyrokiem z dnia 14 stycznia 2014r. oddalił skargę Z. G. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. z dnia [...] października 2013 r. nr sygn. akt [...] w przedmiocie zarzutów w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym.

Stan faktyczny i prawny sprawy przedstawia się następująco:

Prezydent Miasta G. prowadzi postępowanie egzekucyjne do majątku Z. G. (zobowiązany) na podstawie tytułu wykonawczego nr [...] z [...] lipca 2012 r. Rodzaj dochodzonej należności określony został jako "opłata dodatkowa z tytułu nieopłaconego parkowania".

Z. G. wniósł w ustawowo określonym terminie zarzut nieistnienia obowiązku polegającego na uiszczeniu opłaty dodatkowej z tytułu nieopłaconej opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania. Skarżący podniósł ponadto, że egzekucja została wszczęta mimo niedoręczenia mu odpisu tytułu wykonawczego.

Prezydent Miasta G., postanowieniem z dnia [...] marca 2013 r. uznał wniesione przez zobowiązanego zarzuty za nieuzasadnione. Postanowienie to zostało uchylone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w G., a sprawa przekazana do ponownego rozpatrzenia.

Ponownie rozpoznając sprawę Prezydent Miasta G. postanowieniem z dnia [...] lipca 2013 r. uznał zarzuty za nieuzasadnione.

Zobowiązany złożył zażalenie na ww. postanowienie. W ocenie skarżącego ulica składa się z jezdni i chodnika, natomiast placyk, na którym zaparkował pojazd w jej skład nie wchodzi. Nie może być zatem uznany za część strefy płatnego parkowania. Zobowiązany stwierdził ponadto, że organ egzekucyjny nie zapewnił mu czynnego udziału w postępowaniu.

Postanowieniem z dnia [...] października 2013 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w G. utrzymało w mocy zaskarżone postanowienie Prezydenta Miasta G.. W uzasadnieniu wskazało, że warunkiem obciążenia użytkownika pojazdu opłatą dodatkową za nieuiszczenie opłaty za postój w strefie płatnego parkowania jest to, by pojazd został zaparkowany w granicach pasa drogowego ulicy leżącej w strefie płatnego parkowania. Zdaniem Kolegium, gruntowi określonemu jako pas drogowy w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260) odpowiada wiernie użytek gruntowy o nazwie "drogi" ujawniony w ewidencji gruntów. Zgodnie zaś z wypisem z ewidencji gruntów działka [...], na której skarżący zaparkował pojazd, oznaczona została symbolem "dr", co uwidocznione zostało również na mapie. W związku z tym SKO stwierdziło, że pojazd skarżącego został zaparkowany w pasie drogowym al. G., a tym samym w strefie płatnego parkowania. Skarżący zatem zasadnie został obciążony opłatą dodatkową z tytułu nieuiszczenia opłaty za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania.

SKO odnosząc się do zarzutu niezapewnienia możliwości czynnego udziału w sprawie i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów wskazało, że w niniejszej sprawie organ wydał postanowienie, zatem nie był zobowiązany do umożliwienia stronie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, gdyż obowiązek ten dotyczy tylko postępowań zakończonych decyzją. Ponadto z akt sprawy nie wynika, że organ nie umożliwił skarżącemu czynnego udziału w sprawie.

Strona 1/8