Skargi kasacyjne A. B. i A. B. od wyroku WSA w W. w sprawie ze skarg A. B. i A. B. na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów o ofercie publicznej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Tadeusz Cysek Sędzia NSA Krystyna Anna Stec (spr.) Sędzia del. WSA Zbigniew Czarnik Protokolant Beata Kołosowska po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2014 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skarg kasacyjnych A. B. i A. B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 25 kwietnia 2012 r. sygn. akt VI SA/Wa 469/12 w sprawie ze skarg A. B. i A. B. na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia [...] czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów o ofercie publicznej 1. oddala skargi kasacyjne, 2. zasądza od A. B. i A. B. na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego po 1.800 (tysiąc osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6379 Inne o symbolu podstawowym 637
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komisja Nadzoru Finansowego
Uzasadnienie strona 1/12

Wyrokiem z dnia 25 kwietnia 2012 r., sygn. akt VI SA/Wa 469/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. oddalił skargi A. B. i A. B. na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia [...] czerwca 2010 r. w przedmiocie kary pieniężnej.

Przedstawiając stan sprawy Sąd I instancji wskazał, że NSA wyrokiem z dnia 18 stycznia 2012 r., sygn. akt II GSK 1068/11 po rozpoznaniu skargi kasacyjnej Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: KNF, Komisja) od wyroku WSA w W. z dnia 15 lutego 2011 r., sygn. akt VI SA/Wa 1875/10 w sprawie ze skarg A. B. i A. B. na decyzję KNF z dnia [...] czerwca 2010 r. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów o ofercie publicznej, uchylił zaskarżony wyrok i sprawę przekazał do ponownego rozpoznania WSA w W. Podstawą tego rozstrzygnięcia była wadliwie oceniona przez Sąd I instancji kwestia wyłączenia na podstawie art. 24 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.; dalej: k.p.a.) od udziału w rozpatrywaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy członka KNF w sytuacji, gdy ten sam członek KNF brał udział w podejmowaniu decyzji o nałożeniu kary. NSA stwierdził, że instytucja wyłączenia członka organu na podstawie art. 24 § 1 pkt 5 k.p.a. nie ma zastosowania do członków KNF.

Przedmiotem ponownego rozpatrzenia sprawy były zatem skargi A. B. i A. B. na decyzję KNF z dnia [...] czerwca 2010 r. która utrzymała w mocy decyzję z dnia [...] listopada 2009 r. nakładającą na:

1. A. B. karę pieniężną w wysokości 500.000 zł w związku z nieprzeprowadzeniem wezwania w terminie oraz niezachowaniem warunków określonych w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439; dalej: ustawa o ofercie);

2. A. B. karę pieniężną w wysokości 100.000 zł w związku z nieprzeprowadzeniem wezwania w terminie oraz niezachowaniem warunków określonych w art. 77 ust. 1 ustawy o ofercie.

KNF wyjaśniła, że rodzaj zabezpieczenia ustanowiony na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy o ofercie powinien prowadzić do zaspokojenia roszczeń w związku z zawarciem transakcji sprzedaży akcji w ramach wezwania. Za skuteczne zabezpieczenie Komisja nie uznała jednak weksla własnego, wskazując, że w przypadku, gdy dłużnik wekslowy jest niewypłacalny, weksel własny nabywającego nie pozwoli na rozliczenie wezwania.

Ponadto organ stwierdził, że termin przyjmowania zapisów w ramach wezwania został określony na okres od dnia [...] maja 2009 r. do dnia [...] czerwca 2009 r., tj. zgodny z dyspozycją § 7 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej szczegółowego sposobu ich ogłaszana oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. Nr 207, poz. 1729; dalej: rozporządzenie MF z dnia 19 października 2005 r.). Jednak, na skutek żądania złożenia wyjaśnień zgłoszonego przez organ nadzoru, bieg terminu na przyjmowanie zapisów w ramach ogłoszonego wezwania rozpoczął się po złożeniu przez wzywających stosownych wyjaśnień i po przekazaniu do publicznej wiadomości nowego terminu rozpoczęcia przyjmowania zapisów, tj. [...] czerwca 2009 r. Jak ustalił organ, przyjmowanie zapisów zakończyło się już [...] czerwca 2009 r. Skrócenie terminów przyjmowania zapisów KNF uznała za naruszające zagwarantowane inwestorom mniejszościowym prawo skorzystania z możliwości sprzedaży akcji w ramach wezwania na jasnych i przejrzystych zasadach.

Strona 1/12
Inne orzeczenia o symbolu:
6379 Inne o symbolu podstawowym 637
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komisja Nadzoru Finansowego