Skarga kasacyjna na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zawiadomienia o zamiarze bezpośredniego nabycia akcji
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Magdalena Bosakirska Sędzia NSA Hanna Kamińska (spr.) Sędzia NSA Janusz Zajda Protokolant Michał Stępkowski po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej R. [...] S.A. w [...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2011 r. sygn. akt VI SA/Wa 2428/10 w sprawie ze skargi R. [...] S.A. w [...] na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia [...] września 2010 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zawiadomienia o zamiarze bezpośredniego nabycia akcji 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od R. [...] S.A. w [...] na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6379 Inne o symbolu podstawowym 637
Inne orzeczenia z hasłem:
Publiczny obrót papierami wartościowymi
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komisja Nadzoru Finansowego
Uzasadnienie strona 1/11

Wyrokiem z dnia 5 kwietnia 2011 r., sygn. akt VI SA/Wa 2428/10, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę R. [...] S.A. z siedzibą w [...] na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (dalej zwanej również "KNF") z dnia [...] września 2010 r., nr [...], którą KNF - po rozpoznaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy - uchyliła swoją wcześniejszą decyzję z dnia [...] lutego 2009 r. w sprawie zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia akcji oraz umorzyła postępowanie w sprawie wszczętej zawiadomieniem skarżącej spółki z dnia [...] grudnia 2009 r.

I

Z uzasadnienia wyroku wynika, że za podstawę rozstrzygnięcia Sąd pierwszej instancji przyjął następujące ustalenia.

W dniu [...] grudnia 2009 r. do KNF wpłynęło zawiadomienie skarżącej spółki (pismo z dnia [...] listopada 2009 r.) o zamiarze bezpośredniego nabycia akcji [...] S.A. (dalej zwanego "Domem Maklerskim") w liczbie powodującej przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów oraz kapitału zakładowego domu maklerskiego. Zawiadomienie to zostało złożone w trybie art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.). Wspomniany zamiar został następnie zmodyfikowany przez spółkę w pismach: z dnia [...] stycznia 2010 r. i z dnia [...] lutego 2010 r. W efekcie skarżąca spółka poinformowała, że po realizacji planowanych transakcji nabycia akcji miałaby 34% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Domu Maklerskiego.

Decyzją z dnia [...] lutego 2010 r. KNF zgłosiła sprzeciw wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez skarżącą spółkę [...] akcji, które przed podwyższeniem kapitału zakładowego Domu Maklerskiego zarejestrowanym w dniu [...] grudnia 2009 r., stanowiły 34,99% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów domu maklerskiego.

Spółka złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Następnie - w toku ponownego rozpatrywania sprawy przez KNF - skarżąca pismem z dnia [...] czerwca 2010 r. zmieniła zakres zawiadomienia z dnia [...] grudnia 2009 r. wskazując, iż zamierza nabyć akcje Domu Maklerskiego w liczbie stanowiącej co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów domu maklerskiego i jednocześnie powodującej przekroczenie przez spółkę 20% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów domu maklerskiego (z zastrzeżeniem ograniczeń w wykonywaniu prawa głosu wynikających ze Statutu Domu Maklerskiego). Jednocześnie skarżąca poinformowała, że cofa zawiadomienie w części, w której wyraziła zamiar nabycia akcji Domu Maklerskiego w liczbie przekraczającej wyżej wskazaną i w tym zakresie wniosła o umorzenie postępowania w I instancji jako bezprzedmiotowego.

Decyzją z dnia [...] września 2010 r. Komisja Nadzoru Finansowego uchyliła swoją wcześniejszą decyzję z dnia [...] lutego 2010 r. i umorzyła w całości postępowanie wszczęte wskutek zawiadomienia z dnia [...] grudnia 2009 r. Jako podstawę prawną tego rozstrzygnięcia organ administracji wskazał art. 138 § 1 pkt 2 in fine ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.; dalej powoływana jako "k.p.a.").

Strona 1/11
Inne orzeczenia o symbolu:
6379 Inne o symbolu podstawowym 637
Inne orzeczenia z hasłem:
Publiczny obrót papierami wartościowymi
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komisja Nadzoru Finansowego