Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w przedmiocie odmowy zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Cezary Pryca Sędzia NSA Dorota Dąbek (spr.) Sędzia del. WSA Stefan Kowalczyk Protokolant Patrycja Kołtan-Kozłowska po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2020 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Ministra Przedsiębiorczości i Technologii od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. sygn. akt VI SA/Wa 172/19 w sprawie ze skargi [A.] Sp. z o.o. w P. na decyzję Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia [...] września 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od Ministra Rozwoju na rzecz [A.] Sp. z o.o. w P. kwotę 360 (słownie: trzysta sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6046 Inne koncesje i zezwolenia
Inne orzeczenia z hasłem:
Działalność gospodarcza
Pomoc publiczna
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Gospodarki
Uzasadnienie strona 1/10

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, objętym skargą kasacyjną wyrokiem z 4 kwietnia 2019 r., sygn. akt VI SA/Wa 172/19, po rozpoznaniu skargi [A.] Sp. z o.o. w P., uchylił decyzję Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z [...] września 2018 r. nr [...] oraz poprzedzającą ją decyzję z [...] maja 2018 r. o odmowie zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz orzekł o kosztach postępowania.

Sąd pierwszej instancji orzekał w następującym stanie faktycznym i prawnym:

[A.] sp. z o.o. (dalej: Spółka, skarżąca) decyzją z [...] czerwca 1999 r. uzyskała zezwolenie nr [...] na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie [...] Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: zezwolenie). Zezwolenie, zmienione decyzją z [...] stycznia 2006 r., udzielone zostało do [...] kwietnia 2017 r.

Pismem z 2 kwietnia 2015 r. Spółka zwróciła się do Ministra Gospodarki z wnioskiem o zmianę zezwolenia poprzez wykreślenie w pkt l wyrażenia: "Zezwolenia udziela się do dnia [...] kwietnia 2017 r.", wskazując w uzasadnieniu na konwersję zezwolenia w trybie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840 ze zm.; dalej cyt. jako: ustawa zmieniająca z 2003 r.) i niewykorzystanie w pełni limitu przysługującej jej pomocy publicznej w obecnym okresie obowiązywania zezwolenia.

Decyzją z [...] maja 2015 r. Minister Gospodarki odmówił wnioskowanej zmiany zezwolenia podnosząc, że 6 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1854; dalej cyt. jako: ustawa zmieniająca z 2014 r.), która spowodowała, że przedsiębiorców - bez względu na datę wydania zezwolenia - obowiązuje regulacja zawarta w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 282; dalej cyt. jako: u.s.s.e.). Stosownie do tego przepisu zmiana zezwolenia nie może powodować zwiększenia pomocy, co oznacza brak możliwości wykreślenia z zezwolenia terminu jego ważności. W wyniku ponownego rozpoznania sprawy Minister Gospodarki decyzją z [...] sierpnia 2015 r. utrzymał tę decyzję w mocy.

WSA w Warszawie wyrokiem z 21 marca 2016 r. o sygn. akt VI SA/Wa 2974/15, oddalił w całości skargę Spółki na ww. decyzję. Sąd rozstrzygając sporną kwestię dopuszczalności zmiany terminu obowiązywania udzielonego Spółce zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, podkreślił, że zezwolenie skonwertowane nie jest nowym zezwoleniem wydanym po 31 grudnia 2000 r., lecz zezwoleniem sprzed tej daty, które zostało zmienione. W ocenie sądu, wprowadzenie od 1 stycznia 2001 r. art. 19 ust. 1 u.s.s.e., zgodnie z którym zezwolenie wygasa z upływem okresu, na jaki została ustanowiona strefa, nie oznacza, że wcześniejsze zezwolenia czasowe przeradzają się w zezwolenia wydane na czas obowiązywania strefy. Sąd nie podzielił stanowiska Spółki, że mogło dojść do zmiany terminu obowiązywania wskazanego zezwolenia w oparciu o art. 19 ust. 4 pkt 2 u.s.s.e., w związku z wejściem w życie 6 stycznia 2015 r. ustawy zmieniającej z 2014 r., która spowodowała, że przedsiębiorców, bez względu na datę wydania zezwolenia, obowiązuje regulacja zawarta w art. 19 ust. 4 u.s.s.e. WSA nie podzielił zarzutu Spółki w kwestii braku zastosowania w sprawie trybu, o którym mowa w art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2168, ze zm., dalej cyt. jako: u.s.d.g.), gdyż organ odwoławczy nie przekroczył wyznaczonego dwumiesięcznego terminu jej załatwienia.

Strona 1/10
Inne orzeczenia o symbolu:
6046 Inne koncesje i zezwolenia
Inne orzeczenia z hasłem:
Działalność gospodarcza
Pomoc publiczna
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Gospodarki