Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w przedmiocie nałożenia obowiązku naprawienia szkody w ciągu drenarskim
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Maria Czapska- Górnikiewicz Sędziowie sędzia NSA Jerzy Stelmasiak sędzia del. WSA Piotr Korzeniowski /spr./ Protokolant starszy asystent sędziego Paweł Konicki po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2017 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej G. T. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 stycznia 2015 r. sygn. akt II SA/Wr 699/14 w sprawie ze skargi G. T. na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia [...] sierpnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia obowiązku naprawienia szkody w ciągu drenarskim oddala skargę kasacyjną.

Inne orzeczenia o symbolu:
6091 Przywrócenie stosunków wodnych na gruncie lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona środowiska
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/6

Wyrokiem z 9 stycznia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (sygn. II SA/Wr 699/14) po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 stycznia 2015 r. sprawy ze skargi G. T. na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (dalej: organ II instancji, organ odwoławczy) z [...] sierpnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia obowiązku naprawienia szkody w ciągu drenarskim oddalił skargę.

Wyrok został wydany w następujących okolicznościach sprawy:

W decyzji z [...] lipca 2014 r. Starosta Wołowski (dalej: organ I instancji) na podstawie art. 64b ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 145, dalej: p.w., ustawa) 1. zobowiązał skarżącego do naprawienia szkody w ciągu drenarskim przebiegającym na odcinku działki nr [...] tj. do wykonania urządzeń wodnych stwarzających możliwość odpływu wody z działek nr [...] i [...] stagnującej na skutek nienależytego utrzymania urządzeń wodnych tj. sączków i zbieraczy przebiegających przez działkę nr [...]. Organ I instancji wskazał, że w tym celu należy zaprojektować rozwiązania techniczne umożliwiające tranzyt wody przez działkę nr [...] wraz z wprowadzeniem jej do istniejącej, funkcjonującej sieci melioracji wodnej szczegółowej oraz uzyskać wymagane prawem zezwolenia na wykonanie urządzenia. Prace związane z koniecznością wykonania odpływu wody należy podjąć niezwłocznie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2014 r.

W piśmie z 29 lipca 2014 r. zatytułowanym "Odwołanie od decyzji Starosty Wołowskiego nr [...] z dn. [...] lipca 2014 r. G. T. wyraził niezadowolenie z decyzji organu instancji w całości.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu po rozpatrzeniu odwołania G. T. w decyzji z [...] sierpnia 2014 r. nr [...] uchylił decyzję organu I instancji w zakresie punktu 2 i orzekł w tym zakresie przez wyznaczenie terminu wykonania prac do dnia 15 grudnia 2014 r., zaś w pozostałej części utrzymał ją w mocy. W uzasadnieniu organ II instancji opisał przebieg dotychczasowego postępowania i przytoczył ustalenia wynikające i akt sprawy oraz wyjaśnił podstawy prawne swojego rozstrzygnięcia. Organ odwoławczy wskazał, że przepis art. 64b i art. 77 ustawy mają charakter szczególny wobec art. 29 ustawy. Dlatego w nin. sprawie właściwy był organ wydający pozwolenie wodnoprawne, w tym przypadku starosta. Zdaniem organu II instancji, podtapianie gruntów wywołane utratą drożności systemu drenarskiego powoduje straty w uprawach rolnych i leśnych. Przerwanie ciągłości systemu drenarskiego i utrata jego funkcji odwadniającej wywołane zostało rozwinięciem się systemu korzeniowego drzew, nasadzonych w ramach zalesienia działki nr [...]. Szkoda powstała na działkach sąsiednich nr [...] i nr [...], ale także w uprawach leśnych na działce nr [...]. Usunięcie drzew nie przywróci drożności, a przy tym naraziłoby skarżącego na straty finansowe. W ocenie organu odwoławczego, w rozstrzygnięciu należało nakazać wykonanie udrożnienia, pozostawiające wybór najkorzystniejszego wariantu zobowiązanemu.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6091 Przywrócenie stosunków wodnych na gruncie lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona środowiska
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne