Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie wezwania do wydania lokali
Sentencja

Dnia 22 stycznia 2016 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Małgorzata Dałkowska - Szary Sędziowie sędzia NSA Paweł Miładowski /spr./ sędzia del. NSA Anna Żak Protokolant starszy asystent sędziego Hubert Sęczkowski po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2016 roku na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej B. Sp. z o.o. z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2014 r. sygn. akt VII SA/Wa 150/13 w sprawie ze skargi B. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] listopada 2012 r. nr [...] w przedmiocie wezwania do wydania lokali oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie strona 1/6

Wyrokiem z dnia 23 stycznia 2014 r., sygn. akt VII SA/Wa 150/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, oddalił skargę B. Sp. z o.o., zwanej dalej "Spółką", na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] listopada 2012 r., znak: [...], w przedmiocie wezwania do wydania lokali. W uzasadnieniu wyroku Sąd przytoczył następujące okoliczności faktyczne i prawne sprawy.

Postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2012 r., znak: [...], Wojewoda [...] wezwał Spółkę do wydania Przedsiębiorstwu Państwowemu "P.", zwanemu dalej "Przedsiębiorstwem", w celu rozbudowy i przebudowy lotniska użytku publicznego Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie, lokalu użytkowego o nr technicznym [...] o pow. 121,50 m2 (tzw. sklep z akcesoriami) oraz lokalu użytkowego o nr technicznym [...] o powierzchni 120,60 m2 (tzw. sklep lotniskowy), pod rygorem zastosowania środka egzekucyjnego w postaci przymusowego odebrania lokali w dniu 14 sierpnia 2012 r. o godz. 9:00.

Rozstrzygnięcie to zapadło w związku z decyzją Wojewody [...] z dnia [...] lipca 2012 r., Nr [...], udzielającą zezwolenia ww. Przedsiębiorstwu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności (uzupełniając decyzję postanowieniem z [...] lipca 2012 r.). Taki rygor w odniesieniu do takich inwestycji zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna; oraz uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie (art. 26 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego - Dz. U. Nr 42, poz. 340 ze zm. - zwanej dalej "specustawą"). Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.), zwanej dalej "u.p.e.a.", Wojewoda wydał upomnienie z dnia 26 lipca 2012 r., w którym wezwał Spółkę do dobrowolnego wykonania ww. obowiązku, pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Ponieważ obowiązek nie został wykonany, Wojewoda z urzędu wszczął postępowanie egzekucyjne. Wyjaśnił, że jest właściwym do rozstrzygnięcia sprawy. Wskazał, że zgodnie z art. 20 § 1 u.p.e.a. organem egzekucyjnym świadczeń o charakterze niepieniężnym jest wojewoda. Zgodnie z art. 26 § 4 u.p.e.a., jeżeli wierzyciel jest jednocześnie organem egzekucyjnym, przystępuje z urzędu do egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego przez siebie wystawionego.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożyła B. Sp. z o.o.

Zaskarżonym postanowieniem Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej utrzymał w mocy ww. postanowienie Wojewody [...].

W pierwszej kolejności Minister wypowiedział się odnośnie zakresu kontroli jaki może dokonać w związku z ww. zażaleniem na postanowienie wzywające do wydania lokalu użytkowych. Kwestionowanie czynności przedegzekucyjnych i egzekucyjnych przez stronę postępowania może nastąpić przez wniesienie odrębnych środków zaskarżenia (art. 17 § 1, art. 29 § 1 u.p.e.a.). Istotna jest bowiem wymagalność obowiązku, który w niniejszej sprawie wynika z ostatecznej decyzji opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności. Skutkiem takiej decyzji jest natychmiastowa jej wykonalność w zakresie wydania posiadania nieruchomości, przez każdego posiadacza nieruchomości, ponieważ specustawa w tym zakresie nie oznacza konkretnie określonych podmiotów. Dlatego postanowienie Wojewody zostało prawidłowo skierowane do Spółki jako najemcy ww. lokali na podstawie zawartych dwóch umów z Przedsiębiorstwem.

Strona 1/6