Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Kobylecka Sędziowie Sędzia NSA Andrzej Wawrzyniak (spr.) Sędzia del. NSA Zygmunt Zgierski Protokolant asystent sędziego Julia Słomińska po rozpoznaniu w dniu 25 października 2016r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej E. S.A. z siedzibą w G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2014 r. sygn. akt IV SA/Wa 2860/13 w sprawie ze skargi E. S.A. z siedzibą w G. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] października 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie strona 1/5

Wyrokiem z dnia 17 czerwca 2014 r. sygn. akt IV SA/Wa 2860/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę E. S.A. (dalej również jako "skarżąca") na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] października 2013 r. [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego.

Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:

Decyzją z dnia [...] listopada 2012 r. Wojewoda Pomorski ustalił lokalizację przedsięwzięcia EURO 2012 dla inwestycji pn.: "Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Z. - S., której celem jest zamknięcie tzw. Pierścienia zasilania pomiędzy stacjami elektroenergetycznymi G. - T. - S. - S. - K. - S.".

Po rozpatrzeniu odwołań od powyższego rozstrzygnięcia grupy uczestników postępowania, decyzją z dnia [...] października 2013 r. Minister, Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (dalej również "Minister") orzekł o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i umorzył postępowanie organu pierwszej instancji w sprawie ustalenia lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 dla przedmiotowej inwestycji.

Minister w uzasadnieniu swojej decyzji podał, iż podstawę prawną do orzekania w przedmiotowej sprawie stanowiły przepisy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 r. (t.jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133 z późn. zm.; dalej "ustawa o Euro"), której szczególny charakter wynikał z konieczności przyspieszenia procesu realizacji inwestycji dotyczących infrastruktury niezbędnej dla przygotowania turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Organ odwoławczy wskazał, iż celem tej ustawy było zrealizowanie określonego zadania, czyli przygotowanie turnieju EURO 2012, zaś normy w niej zawarte służyły realizacji tego zadania, co wynika zarówno z tytułu przedmiotowej ustawy, jak i z art. 1 ust. 1 ustawy o Euro, zgodnie z którym ustawa określa zasady przygotowania finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Minister wywiódł, że skoro ustawa o Euro dotyczyła ściśle określonych przedsięwzięć, realizowanych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem turnieju EURO 2012, to nie może ona mieć zastosowania do przedsięwzięć, których realizacja miałaby nastąpić dopiero po zakończeniu turnieju bądź w trakcie jego trwania. Wniosek inwestora o wydanie decyzji ustalającej lokalizację wpłynął do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w dniu [...] czerwca 2012 r., a więc w trakcie trwania turnieju, zatem - w ocenie Ministra - inwestycja nie może być kwalifikowana jako prowadzona w celu przygotowania turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012, tym bardziej, że decyzja została wydana [...] listopada 2012 r., a zatem po zakończeniu turnieju EURO 2012. Organ zwrócił uwagę, że ustawa wprowadza szereg odstępstw od ogólnych postanowień materialnych i procesowych prawa administracyjnego oraz ogólnych regulacji prawa cywilnego, ogranicza prawa podmiotowe m.in. właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012 (m.in. prawo własności, równą ochronę praw majątkowych). W opinii Ministra, stosowanie takich ograniczeń po zakończeniu okresu w jakim miały obowiązywać jest wysoce niecelowe. Przedsięwzięcia nierozpoczęte przed rozpoczęciem turnieju, choć wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 8 poz. 52 z późn. zm.), nie odpowiadają kryterium niezbędności do przygotowania i przeprowadzenia turnieju. Na poparcie swoich rozważań Minister przywołał wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2013 r. sygn. akt Kp 1/12, w którym Trybunał negatywnie odniósł się do możliwości zastosowania przepisów ustawy o Euro do przedsięwzięć Euro 2012 r. określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 1 przedmiotowej ustawy i niezrealizowanych przed rozpoczęciem turnieju EURO 2012. Minister uchylił zaskarżoną decyzję uznając, że Wojewoda nie był władny wydać rozstrzygnięcia w oparciu o przepisy ustawy o Euro po zakończeniu turnieju i umorzył postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji przedsięwzięcia jako bezprzedmiotowe.

Strona 1/5