Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej
Sentencja

Dnia 17 października 2014 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Grzegorz Czerwiński sędzia NSA Robert Sawuła /spr./ sędzia NSA Zofia Flasińska Protokolant sekretarz sądowy Tomasz Bogdan Godlewski po rozpoznaniu w dniu 17 października 2014 roku na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej J. R. i M. R. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2013 r. sygn. akt IV SA/Wa 1865/13 w sprawie ze skarg E. R., J. R. i M. R. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej oddala skargę kasacyjną

Uzasadnienie strona 1/5

Wyrokiem z dnia 17 grudnia 2012 r., IV SA/Wa 1865/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny (dalej: WSA) w Warszawie oddalił skargi E. R., J. R. i M. R. na decyzję Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej. Wyrok ten zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy:

Decyzją z dnia [...] kwietnia 2013 r., znak: [...] Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej po rozpatrzeniu odwołania E. R., J. R., M. R. i K. G., uchylił w części i orzekł w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Wojewody Małopolskiego Nr [...] z dnia [...] lipca 2012 r., znak: [...], o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. "Przebudowa stacji Brzesko Okocim w km od 48,800 do 52,100", w zakresie układu torowego i odwodnienia torów, obiektów inżynieryjnych, obiektów drogowych i przejazdów, urządzeń sterowania ruchem, sieci trakcyjnej, sieci elektroenergetycznej, sieci telekomunikacyjnych, sieci sanitarnej i odwodnienia terenu, peronów, małej architektury, obiektów kubaturowych, ekranów akustycznych, nasadzeń, w ramach zamierzenia: "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków-Medyka-Granica Państwa, na odcinku Bochnia - Biadoliny w km 39,000-61,300 w ramach projektu: "Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30 Kraków-Rzeszów, etap 111".

E. R. zaskarżyła decyzję z dnia [...] kwietnia 2013 r. w pkt III, w odniesieniu do części dotyczącej zatwierdzenia na potrzeby planowanej inwestycji projektu podziału działki o nr ewid. [...], w taki sposób, że powstała wskutek tego podziału działka o nr ewid. [...] została pozbawiona dostępu do drogi publicznej. Dokonany podział, w ocenie skarżącej, doprowadził także do pozbawienia dojazdu do drogi publicznej nieruchomość o nr ewid. [...]. W skardze tej zawarto wniosek, aby wobec wyodrębnienia na potrzeby planowanej inwestycji działki nr [...] ustanowić dla każdoczesnego właściciela działki nr [...] służebność gruntową przejazdu i przechodu w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej oznaczonej nr [...] lub zobowiązać inwestora do ustanowienia takiej służebności. W konkluzji wniesiono o stwierdzenie nieważności względnie uchylenie zaskarżonej decyzji oraz decyzji organu I instancji w części dotyczącej podziału działki nr [...].

W konsekwencji wniesienia powyższej skargi decyzją z dnia [...] czerwca 2013 r. działając na podstawie art. 54 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, dalej jako: Ppsa) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Minister) uchylił decyzję własną z dnia [...] kwietnia 2013 r. w części zapewniając działce o nr ewid. [...], jednostka ewidencyjna Brzesko-miasto, obręb ewidencyjny 1 Brzesko, o pow. [...] (powstałej w wyniku podziału działki o nr ewid. [...]), dostęp do drogi publicznej poprzez ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przez działkę o nr ewid. [...], jednostka ewidencyjna Brzesko-miasto, obręb ewidencyjny 1 Brzesko (powstałą w wyniku podziału działki o nr ewid. [...]), będącą własnością Skarbu Państwa. Minister stwierdził, że tym samym dostęp do drogi publicznej uzyskała również działka o nr ewid. [...].

Strona 1/5