Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie oddalenia skargi na czynności egzekucyjne
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Maria Czapska - Górnikiewcz /spr./ Sędziowie sędzia NSA Andrzej Jurkiewicz sędzia del. WSA Czesława Nowak-Kolczyńska Protokolant starszy asystent sędziego Paweł Konicki po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2016 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej [...] sp. z o.o. z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 lutego 2014 r. sygn. akt VII SA/Wa 2448/13 w sprawie ze skargi [...] sp. z o.o. z siedzibą w W. na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie oddalenia skargi na czynności egzekucyjne oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie strona 1/10

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 27 lutego 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę [...] sp. z o.o. w W. na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] września 2013 r., utrzymujące w mocy postanowienie własne z dnia [...] marca 2013 r. w przedmiocie oddalenia skargi na czynności egzekucyjne.

W uzasadnieniu powyższego wyroku Sąd pierwszej instancji wskazał, iż Wojewoda Mazowiecki decyzją z dnia [...] lipca 2012 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Państwowego "[...]" w W. orzekł o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego dla inwestycji pn.: "Rozbudowa i przebudowa lotniska użytku publicznego - Portu Lotniczego im. [...] w W. - budynku Terminala 1". Powyższej decyzji nadany został rygor natychmiastowej wykonalności. Postanowieniem z dnia [...] lipca 2012 r. Wojewoda Mazowiecki uzupełnił i sprostował decyzję z dnia [...] lipca 2012 r.

Upomnieniem z dnia 26 lipca 2012 r. Wojewoda Mazowiecki wezwał [...] sp. z o.o. do wydania inwestorowi, stosownie do powyższej decyzji oraz postanowienia lokali/pomieszczeń położonych w budynku Terminalu 1 Portu Lotniczego im. [...] w W. przy ul. [...] na działce ew. nr [...] z obrębu [...]: lokalu użytkowego o numerze technicznym [...] o powierzchni 121,50 m2 (tzw. sklep z akcesoriami), lokalu użytkowego o numerze technicznym [...] o powierzchni 120,60 m2 (tzw. sklep lotniskowy) w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego upomnienia.

Postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2012 r. Wojewoda Mazowiecki wezwał [...] sp. z o.o. do wydania powyższych lokali inwestorowi, pod rygorem przymusowego ich odebrania w dniu 14 sierpnia 2012 r. o godz. 9.00. Postanowienie to wraz z odpisem tytułu wykonawczego zostało doręczone Spółce w dniu 7 sierpnia 2012 r. W dniu 14 sierpnia 2012 r. egzekutor przystąpił do przymusowego odebrania lokali sklepowych.

Skargę na czynności egzekucyjne złożyła [...] sp. z o. o.

Postanowieniem z dnia [...] marca 2013 r., Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na podstawie art. 54 § 1 i 5 oraz art. 23 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm. - zwanej dalej ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji) oddalił powyższą skargę.

W wyniku ponownego rozpoznania sprawy Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej postanowieniem z dnia [...] września 2013 r. na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w związku z art. 144 K.p.a. w związku z art. 54 § 1 i 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji utrzymał w mocy ww. postanowienie. Zdaniem Ministra czynności egzekucyjne w sprawie zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Skargę na powyższe postanowienie złożyła [...] sp. z o.o., zarzucając mu naruszenie art. 54 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, art. 75 § 1 K.p.a. w związku z art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 K.p.a. oraz art. 107 § 1 i 3 K.p.a., wnosząc o jego uchylenie w całości.

Strona 1/10