Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy G. w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Małgorzata Dałkowska-Szary Sędziowie NSA Marek Stojanowski del. WSA Mirosława Pindelska (spr.) Protokolant asystent sędziego Hubert Sęczkowski po rozpoznaniu w dniu 6 października 2011r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Prokuratora Prokuratury Okręgowej w G. z udziałem A., T., W. i A. L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 9 kwietnia 2010 r. sygn. akt III SA/Gd 54/10 w sprawie ze skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w T. na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy G. z dnia [...] lipca 2009 r. nr [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego oddala skargę kasacyjną.

Inne orzeczenia o symbolu:
6050 Obowiązek meldunkowy
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy
Uzasadnienie strona 1/6

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 9 kwietnia 2010 r., sygn. akt III SA/Gd 54/10, oddalił skargę Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tczewie na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy G. z dnia [...] lipca 2009 r. nr [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego.

Powyższy wyrok zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy.

Nadleśnictwo Starogard wnioskiem z dnia 21 kwietnia 2009 r. wystąpiło do Urzędu Miasta i Gminy w G. o wymeldowanie T., A., W. i A. L. z lokalu D. 2.

Burmistrz Miasta i Gminy G. decyzją z dnia [...] lipca 2009 r. orzekł o wymeldowaniu z pobytu stałego w D. 2 ww. osób, wskazując w podstawie prawnej decyzji na art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm., dalej: k.p.a.) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.).

W uzasadnieniu powyższej decyzji wskazano, że przedmiotowy budynek jest niezamieszkały, pozbawiony elektryczności i wody. Ponadto centrum życiowe T. L. znajduje się przy ul. [...]w Bydgoszczy. Zdaniem organu z uwagi na stan budynku za niewiarygodne należy uznać twierdzenia strony o zamieszkiwaniu w D.. Organ wskazał także, że W. L. zeznał, iż obecnie zamieszkuje w G. przy ul. [...]. Z kolei A. L. zeznała, że od grudnia 2008 r. zamieszkuje w miejscowości D.. Odnośnie natomiast A. L. ustalono w toku postępowania, że zamieszkuje on wraz z matką w Bydgoszczy. Ponadto Sąd Rejonowy w Tczewie wyrokiem z dnia 8 kwietnia 2009 r. orzekł o jego eksmisji z lokalu w D. 2. Kontrola meldunkowa przeprowadzona przez funkcjonariuszy Policji potwierdziła fakt nieobecności rodziny L. w miejscu stałego zameldowania.

Od powyższej decyzji żadna ze stron się nie odwołała. Skargę na nią wniósł natomiast Prokurator Rejonowy w Tczewie, zarzucając organowi istotne naruszenie art. 77 § 1 k.p.a. polegające na nierozpatrzeniu całego materiału dowodowego, co doprowadziło do błędnego uznania, że przedmiotowy lokal nie stanowi centrum życiowego A., W. i A. L.. Prokurator zarzucił również Burmistrzowi naruszenie art. 80 k.p.a., co doprowadziło do błędnego uznania przez ten organ, że T. L. na stałe mieszka w Bydgoszczy.

W uzasadnieniu skargi Prokurator podkreślił, że A. L. w 2009 r. odbierała korespondencję kierowaną do niej na adres D. 2, a ponadto posiada w tym lokalu książki i inne rzeczy osobiste. Ponadto wskazała ona , że ponieważ jest w ciąży była zmuszona czasowo opuścić lokal, który był pozbawiony elektryczności i wody. W. L. także odbierał korespondencję w tym lokalu i posiada tam swoje rzeczy osobiste. Ponadto chciałby wrócić do budynku i zrobić remont, ale nie wie jaki jest jego stan prawny. Zdaniem skarżącego organ w ogóle nie ustosunkował się do powyższych okoliczności oraz bezkrytycznie, z naruszeniem zasad postępowania administracyjnego, dał wiarę informacjom podanym przez Nadleśnictwo Starogard. Brak jest także bliższych informacji w jaki sposób Policja dokonała kontroli meldunkowej. Nie można wykluczyć, że funkcjonariusze przekazaną informację powzięli na podstawie jednorazowej wizyty w lokalu, kiedy nikt nie otworzył im drzwi.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6050 Obowiązek meldunkowy
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy