Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania egzekucyjnego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Roman Hauser (spr.) Sędziowie Sędzia NSA Jerzy Siegień Sędzia del. WSA Piotr Broda Protokolant sekretarz sądowy Olga Jasionek po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2018 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Ministra Infrastruktury i Budownictwa od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 lutego 2016 r. sygn. akt IV SA/Wa 3017/15 w sprawie ze skargi M. E. na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] kwietnia 2015 r. (znak: [...]) w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania egzekucyjnego 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od Ministra Infrastruktury na rzecz M. E. kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie strona 1/8

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (dalej WSA albo sąd I instancji), wyrokiem z 12 lutego 2016 r., sygn. akt IV SA/Wa 3017/15, w pkt 1 uchylił postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju (dalej Minister) z [...] kwietnia 2015 r., znak: [...] oraz poprzedzające je postanowienie Wojewody Mazowieckiego (dalej Wojewoda) z [...] lipca 2014 r., znak: [...] i zasądził w pkt 2 od Ministra na rzecz M. E. (dalej skarżąca albo zobowiązana) 100 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Wyrok wydano w następującym stanie prawnym i faktycznym sprawy:

Wojewoda decyzją z [...] grudnia 2008 r., ustalił lokalizację linii kolejowej dla inwestycji "budowa dwupoziomowego skrzyżowania drogi z torami kolejowymi - wiadukt drogowy w km 16,955 linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia w ciągu ulicy [...] w W. na działkach ewidencyjnych Dzielnicy [...]", w tym działce [...] z obrębu [...].

W dniu 9 czerwca 2011 r. Wojewoda wystawił tytuły wykonawcze w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym na P. R. nr [...], na P. R. o nr [...], na B. R. o nr [...]oraz na M. R. (obecnie E.) o nr [...], wzywając do niezwłocznego wydania [...] S.A. nieruchomości zabudowanej, położonej w dzielnicy [...], oznaczonej jako działka ewidencyjna nr [...] z obrębu [...] - na rzecz Skarbu Państwa. Następnie 11 sierpnia 2011 r. firma [...]Sp. z o.o., na zlecenie [...] S.A. przeprowadziła czynności egzekucyjne na działce nr [...] z obrębu [...], zatwierdzone zbiorczą fakturą nr [...] z [...] września 2011 r. na kwotę 64.167,75 zł., wystawioną przez [...]Sp. z o. o. na rzecz [...] S.A. 4 listopada 2011 r. [...] S.A. wystawiły dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie fakturę nr [...] na kwotę 64.167,75 zł za przeprowadzoną egzekucję na działce nr [...] z obrębu [...]. 21 listopada 2011 r. Wojewoda wystawił wezwanie do zapłaty nr [...], wzywające do solidarnego pokrycia przez zobowiązanych, tj. P. R., P. R., B. R. i M. R. (obecnie E.) wydatków egzekucyjnych w kwocie 64.167,75 zł, poniesionych przez organ egzekucyjny na podstawie faktury nr [...] z [...] listopada 2011 r.

Wojewoda postanowieniem z [...] lipca 2014 r., ustalił koszty egzekucyjne postępowania egzekucyjnego w stosunku do P. R., P. R., B. R. oraz M. E. w wysokości 64.167,75 zł. W uzasadnieniu tego postanowienia organ wymienił i omówił wydatki składające się na wskazaną wyżej kwotę kosztów egzekucyjnych.

Zażalenie na postanowienie Wojewody Mazowieckiego do Ministra Infrastruktury i Rozwoju złożyła zobowiązana. W uzasadnieniu zażalenia skarżąca wyjaśniła, że obciążanie zobowiązanej kosztami egzekucyjnymi jest w jej ocenie niezasadne, gdyż nie jest i nie była ona osobą władającą nieruchomością położoną w obrębie [...] przy ul. [...] w W., oznaczoną jako działka nr [...].

Postanowieniem z [...] kwietnia 2015 r., Minister działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 144 z art. 17 § 1 i art. 18 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm. dalej: u.p.e.a.), utrzymał w mocy ww. postanowienie Wojewody Mazowieckiego.

Strona 1/8