Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Robert Sawuła Sędziowie NSA Barbara Adamiak del WSA Mirosław Gdesz (spr.) Protokolant asystent sędziego Rafał Jankowski po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2016 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej J. N. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 lutego 2014 r. sygn. akt IV SA/Wa 2668/13 w sprawie ze skargi J. N. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] sierpnia 2012 r. znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie strona 1/4

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 3 lutego 2014 r. sygn. akt IV SA/Wa 2668/13 oddalił skargę J. N. (dalej jako "skarżąca") na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z [...] sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.

Powyższy wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym:

Wojewoda Podlaski decyzją z [...] grudnia 2008 r. nr [...] ustalił na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku lokalizację drogi krajowej nr 65 granica państwa - Gołdap - Ełk - Białystok - Bobrowniki - granica państwa dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej na odcinku od km 158+725 do km 162+990 (odcinek C) - most na rzece Supraśl - granica miasta Białegostoku z wyłączeniem odcinka 159+067,5 do km 159+145 (rzeka Supraśl), wraz z budową nowej i niezbędną przebudową istniejącej infrastruktury technicznej, w tym zjazdów.

Minister Infrastruktury decyzją z [...] marca 2009 r. nr [...] utrzymał ww. decyzję w mocy.

Skarżąca pismem z 14 maja 2009 r. wniosła o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Podlaskiego z [...] grudnia 2008 r. w zakresie zatwierdzenia projektu podziału działki nr [...], obręb [...].

Minister Infrastruktury decyzją z [...] kwietnia 2010 r. nr [...] odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Infrastruktury z [...] marca 2009 r., natomiast decyzją z [...] października 2010 r. utrzymał tę decyzję w mocy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 9 lutego 2011 r. sygn. akt IV SA/Wa 65/11 uchylił decyzje nadzorcze Ministra Infrastruktury, nakazując organowi wyjaśnienie, która z decyzji jest przedmiotem postępowania nadzorczego - decyzja lokalizacyjna Wojewody Podlaskiego, czy też decyzja odwoławcza Ministra.

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej decyzją z [...] marca 2012 r. odmówił stwierdzenia nieważności decyzji lokalizacyjnej Wojewody Podlaskiego z [...] grudnia 2008 r. oraz utrzymującej ją w mocy decyzji Ministra Infrastruktury z [...] marca 2009 r., w części dotyczącej działki skarżącej.

Po rozpoznaniu wniosku skarżącej o ponowne rozpatrzenie sprawy, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej decyzją z [...] sierpnia 2012 r. utrzymał powyższą decyzję w mocy. Organ uznał, że zarzuty skarżącej odnośnie do wadliwości decyzji w przedmiocie lokalizacji drogi, w zakresie dotyczącym zatwierdzenia projektu podziału dz. nr [...], obręb [...], stanowiącej jej własność (ust. II pkt 21 decyzji Wojewody Podlaskiego) w części odnoszącej się do powierzchni tej działki i powierzchni działek z niej wydzielonych o nr [...] i [...], poprzez ustalenie, że powierzchnia dz. [...] wynosi 0,2737 ha, zamiast 0,2815 ha, w rezultacie czego powierzchnia dz. [...]wynosi 0,0145 ha, a powierzchnia dz. [...] - 0,2592 ha, nie są uzasadnione. Operat podziału działki nr [...] został wykonany przez geodetę uprawnionego i przyjęty wraz z wykazem zmian gruntowych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Starostę Białostockiego w dniu 30 maja 2008 r. i zaewidencjonowany pod nr [...]. Mapa z projektem podziału nieruchomości została opatrzona stosowną klauzulą. Organy nie miały zatem podstaw, aby podważać wiarygodność dokumentacji podziałowej.

Strona 1/4