Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
Uzasadnienie strona 3/4

Skarżąca wniosła od powyższego wyroku skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, zaskarżając powołany wyrok w całości, zarzucając naruszenie:

I. przepisów postępowania mające wpływ na wynik sprawy, tj.

1) art. 7, art. 75 § 1, art. 77 § 1 i art. 80 Kpa w zw. z art. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721, dalej jako "specustawą drogową") w związku z § 9 i § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnienie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837 ze zm.), poprzez ustalenie, że przyjęcie przez Starostę Białostockiego do prowadzonego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji geodezyjnej dotyczącej podziału działki stanowiącej własność skarżącej, sporządzonej przez uprawnionego geodetę na potrzeby postępowania o lokalizacji drogi, zwalniało Wojewodę Podlaskiego i Ministra Infrastruktury, z oceny tej dokumentacji, jako wiarygodnego środka dowodowego na okoliczność prawidłowego podziału tej działki, w szczególności ustalenia prawidłowej powierzchni dz. nr [...] oraz powierzchni wydzielonych z niej działek oznaczonych odpowiednio nr [...] i [...];

2) art. 151 Ppsa w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 Kpa oraz art. 7, art. 75 § 1, art. 77 § 1 i art. 80 Kpa w zw. z art. 4 specustawy drogowej poprzez oddalanie skargi na podstawie bezpodstawnego ustalenia, że nie zachodzą podstawy do stwierdzenia rażącego naruszenia prawa stanowiącego podstawę do stwierdzenia nieważności wskazanych wyżej decyzji;

II. prawa materialnego, mające wpływ na wynik sprawy, tj. art. 156 § 1 pkt 2 Kpa w zw. z art. 64 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm., dalej jako "Konstytucja RP") oraz w zw. z art. 7, art. 75 § 1, art. 77 § 1 Kpa w zw. z art. 4 specustawy drogowej oraz w związku z § 9 i § 10 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnienie tych baz, poprzez zaniechanie zastosowania tego przepisu na skutek błędnego ustalenia, że brak oceny przez Wojewodę Podlaskiego oraz Ministra Infrastruktury projektu podziału dz. nr [...] i dotyczącej tego dokumentacji, jako wiarygodnego środka dowodowego na okoliczność prawidłowego podziału tej działki, w szczególności ustalenia prawidłowej powierzchni dz. nr [...] oraz powierzchni wydzielonych z niej działek oznaczonych nr [...] i [...], nie stanowi rażącego naruszenia przepisów postępowania.

Na tej podstawie skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji oraz zasądzenie kosztów postępowania, a ponadto o wystąpienie przez skład orzekający w niniejszej sprawie z wnioskiem o podjęcie przez Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów uchwały zawierającej rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości, a mianowicie, "czy Wojewoda Podlaski oraz Minister Infrastruktury, zobowiązani byli w trybie art. 7, art. 75 § 1, art. 77 § 1 i art. 80 Kpa w zw. z art. 4 specustawy drogowej oraz w zw. z § 9 i § 10 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnienie tych baz, do oceny projektu podziału dz. nr [...], wykonanego przez uprawnionego geodetę oraz przyjętego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z punktu widzenia jego wiarygodności i zasadności, jako środka dowodowego - materiału źródłowego - mającego stanowić podstawę podziału nieruchomości i wprowadzenia na tej podstawie zmian w księdze wieczystej i katastrze nieruchomości, tj. do jego oceny w świetle innych kryteriów niż wymienione w § 9 powołanego rozporządzenia".

Strona 3/4