Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Włodzimierz Ryms /spr./ Sędziowie sędzia NSA Robert Sawuła sędzia del. WSA Anna Szymańska Protokolant starszy inspektor sądowy Marcin Sikorski po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2016 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Ministra Infrastruktury i Rozwoju od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 maja 2014 r. sygn. akt IV SA/Wa 457/14 w sprawie ze skargi Wójta Gminy Ostróda na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 stycznia 2014 r. nr DOII/BOII-1mz-772-112-20/13/14 w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę, 2. zasądza od Gminy Ostróda na rzecz Ministra Infrastruktury i Budownictwa kwotę 280 (dwieście osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6159 Inne o symbolu podstawowym 615
Inne orzeczenia z hasłem:
Planowanie przestrzenne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie strona 1/4

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 6 maja 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu skargi Wójta Gminy Ostróda, uchylił zaskarżone postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 stycznia 2014 r. i utrzymane nim w mocy postanowienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 listopada 2013 r. w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej.

W uzasadnieniu wyroku Sąd przytoczył następujące okoliczności faktyczne i prawne sprawy.

Postanowieniem z dnia 13 stycznia 2014 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju, po rozpatrzeniu zażalenia Wójta Gminy Ostróda, utrzymał w mocy postanowienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 listopada 2013 r. o wymierzeniu kary pieniężnej w wysokości 3 500 zł za wydanie decyzji z dnia [...] grudnia 2010 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z naruszeniem terminu określonego w art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, ze zm.). W uzasadnieniu Minister wskazał, że postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego trwało 72 dni. W dniu 5 października 2010 r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynął wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej, na działkach o nr [...] i [...], położonych w miejscowości L., gmina O. W dniu [...] grudnia 2010 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii elektroenergetycznej. Zdaniem organu II instancji, 65 - dniowy termin, przewidziany dla organu na wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego upłynął w dniu 9 grudnia 2010 r. Tym samym decyzja z dnia [...] grudnia 2010 r. wydana została 7 dni po terminie ustawowym.

Wójt Gminy Ostróda wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zarzucając naruszenie art. 51 ust. 2c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez przyjęcie, że nie podlega odliczeniu przy ustaleniu czasu załatwienia sprawy okres 7 dni wyznaczony stronie na zapoznanie się z aktami sprawy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, uwzględniając skargę, stwierdził, że podstawową przesłanką do ustalenia terminu 65 dni na wydanie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego jest dzień złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji. Zdaniem Sądu pierwszej instancji, w tej sprawie było to dzień [...] grudnia 2010 r., a nie 5 października 2010 r. Pierwszy wniosek Z. o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wpłynął do Wójta w dniu 5 października 2010 r. Dotyczył on ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej elektroenergetycznej wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi do zasilania budynku mieszkalnego, przewidzianej do realizacji na działkach nr: [...], [...] i [...] położonych w miejscowości L., gmina O. W dniu [...] grudnia 2010 r. do Wójta wpłynął nowy wniosek inwestora, w którym poinformowano, że przebieg lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej oraz złącza kablowo-pomiarowego w miejscowości L. gm. O. uległ zmianie i inwestycja będzie realizowana na działkach nr: [...], [...]. Decyzją z dnia [...] grudnia 2010 r. Wójt ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego, uwzględniając zmienioną trasę przebiegu projektowanej linii elektroenergetycznej kablowej. W ocenie Sądu pierwszej instancji, w dniu [...] grudnia 2010 r. do Wójta wpłynął nowy wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej elektroenergetycznej przewidzianej do realizacji na działkach nr: [...] i [...], położonych w miejscowości L., gmina O.. Z treści pisma wynika jednoznacznie, że przebieg przedmiotowej inwestycji celu publicznego uległ zmianie, a zatem jeden z zasadniczych elementów inwestycji celu publicznego, jakim była trasa linii kablowej. Zmiana dotyczyła także wyłączenia działki nr [...] z trasy przebiegu projektowanej linii. W ocenie Sądu, wprowadzone zmiany trasy linii kablowej zawarte w piśmie z dnia [...] grudnia 2010 r., stanowiły nowy wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, a zatem w dniu [...] grudnia 2010 r. zostało wszczęte nowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i w tym samym dniu Wójt wydał wnioskowaną decyzję. Pierwszy wniosek został w istocie wycofany i postępowanie nim zainicjowane powinno być umorzone. Oznacza to, że nie nastąpiło naruszenie terminu określonego w art. 51 ust. 2c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6159 Inne o symbolu podstawowym 615
Inne orzeczenia z hasłem:
Planowanie przestrzenne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury