Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej
Uzasadnienie strona 4/4

Mając powyższe względy na uwadze, należy uznać, że w skardze kasacyjnej trafnie podniesiono, że Sąd pierwszej instancji nie miał podstaw do stwierdzenia, że decyzje zostały wydane z naruszeniem przepisów prawa materialnego (art. 51 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), a wobec tego naruszył ten przepis oraz przepisy art. 145 § 1 pkt 1 lit a i c P.p.s.a.

Z przytoczonych względów, skoro brak było podstaw do uchylenia decyzji, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 188 P.p.s.a. uchylił zaskarżony wyrok i rozpoznał skargę, która podlegała oddaleniu na podstawie art. 151 P.p.s.a. Należy bowiem dodać, że nie jest zasadne stanowisko prezentowane w skardze, iż wyznaczony stronie termin w celu zapoznania się z materiałem zgromadzonym w sprawie należy odliczyć od czasu trwania postępowania na podstawie art. 51 ust. 2c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Umożliwienie stronom wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, stosownie do art. 10 § 1 K.p.a. i wyznaczenie w tym celu terminu przez organ jest normalną czynnością w każdym postępowaniu administracyjnym. Wyznaczony przez organ termin nie jest terminem przewidzianym w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, o którym mowa w art. 51 ust. 2c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, co oznacza, że organ prawidłowo nie odliczył tego terminu od czasu trwania postępowania. Nie ma również znaczenia to, że od wydania decyzji do wydania zaskarżonego postanowienia upłynęły 3 lata.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji wyroku.

O kosztach postępowania kasacyjnego Sąd orzekł na podstawie art. 203 pkt 2 P.p.s.a.

Strona 4/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6159 Inne o symbolu podstawowym 615
Inne orzeczenia z hasłem:
Planowanie przestrzenne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury