Sprawa ze skargi kasacyjnej Prezydenta Miasta Piekary Śląskie od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi M. S.A. z siedzibą w N. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia
Tezy

Przepis art. 149 § 1 P.p.s.a. w jego całokształcie ustanawia niezależne od siebie przesłanki, które miałyby stanowić odrębną podstawę orzekania dotyczącą zobowiązania organu do wydania aktu i odrębną podstawę orzekania - stwierdzania rażącego charakteru przewlekłości (bezczynności). Przesłanki te nie pozostają ze sobą w ścisłym związku funkcjonalnym i brak zobowiązania organu do wydania aktu - zastosowania środka określonego w ustawie, nie wyklucza orzekania w przedmiocie rażącego charakteru przewlekłości (bezczynności).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Masternak-Kubiak ( spr. ) Sędziowie Sędzia NSA Małgorzata Stahl Sędzia del. WSA Jerzy Siegień Protokolant starszy inspektor sądowy Elżbieta Maik po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2013 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Prezydenta Miasta Piekary Śląskie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 21 maja 2012 r. sygn. akt II SAB/Gl 12/12 w sprawie ze skargi M. S.A. z siedzibą w N. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od Prezydenta Miasta Piekary Śląskie na rzecz M. S.A. z siedzibą w N. kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta
Uzasadnienie strona 1/12

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 21 maja 2012 r., sygn. akt II SAB/Gl 12/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, oddalił skargę w zakresie wymierzenia grzywny Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie oraz umorzył postępowanie w pozostałym zakresie.

Wyrok ten zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy:

Wnioskiem z dnia 4 września 2009 r. [...] w K. wystąpiła do Urzędu Miejskiego w Piekarach Śląskich Wydział Środowiska Rolnictwa i Gospodarki o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Zakład [...] na działkach nr [...],[...],[...] oraz część działki [...]".

Po przeprowadzeniu postępowania decyzją nr [...] z dnia [...] marca 2010 r. Prezydenta Miasta Piekary Śląskie odmówił wydania środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację wnioskowanego przedsięwzięcia. W uzasadnieniu wskazał na rodzaj planowanej inwestycji stwarzający dużą uciążliwość dla otoczenia oraz braki w przedstawionej dokumentacji.

W wyniku rozpatrzenia wniesionego odwołania, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach decyzją z dnia [...] czerwca 2010 r. uchyliło zaskarżoną decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Po ponownym przeprowadzeniu postępowania decyzją nr [...] z dnia [...] lutego 2011 r. Prezydent Miasta Piekary Śląskie, powtórnie odmówił wydania [...] S.A., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Zakład odzysku odpadów nieorganicznych w Piekarach Śląskich" na wskazanych działkach. W uzasadnieniu organ powtórzył zastrzeżenia zgłaszane w pierwszym postępowaniu, podkreślając uciążliwość przedsięwzięcia, jego szkodliwe oddziaływanie na otoczenie oraz nadto wskazał na brak wszystkich wymaganych uzgodnień i opinii.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach, rozpatrując złożone odwołanie Spółki, decyzją z dnia [...] kwietnia 2011 r. powtórnie uchyliło decyzję organu pierwszej instancji i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ.

Pismem z dnia 14 października 2011 r. Prezydent Miasta Piekary Śląskie skierował do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wniosek o wyłączenie go od orzekania w przedmiocie wydania decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia pn. "Zakład odzysku odpadów nieorganicznych w Piekarach Śląskich" i wyznaczenia innego organu, jako właściwego do podjęcia tej decyzji. Wskazując na fakt położenia w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji działek będących własnością Gminy Piekary Śląskie i Skarbu Państwa, organ podniósł, że tym samym w sprawie zachodzą okoliczności wymienione w art. 24 § 1 pkt 1 k.p.a.

Postanowieniem z dnia 2 listopada 2011 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze odmówiło wyłączenia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie i wyznaczenia innego organu do wydania wnioskowanej decyzji środowiskowej.

Wobec złożenia przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, postanowieniem z dnia 16 grudnia 2011 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło niedopuszczalność złożonego wniosku.

Strona 1/12
Inne orzeczenia o symbolu:
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta