Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta W. w przedmiocie zmiany decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Robert Sawuła Sędziowie Sędzia NSA Anna Łuczaj (spr.) Sędzia del. WSA Andrzej Matan Protokolant asystent sędziego Rafał Jankowski po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2017 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Prezydenta W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 5 października 2016 r. sygn. akt II SAB/Wr 28/16 w sprawie ze skargi P. P. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta W. w przedmiocie zmiany decyzji zezwalającej na usunięcie drzew 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od Prezydenta W. na rzecz P. P. kwotę 500 (pięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6136 Ochrona przyrody
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona przyrody
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta
Uzasadnienie strona 1/6

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, wyrokiem z dnia 5 października 2016 r., sygn. akt II SAB/Wr 28/16 - po rozpoznaniu skargi P. P. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta W. w przedmiocie zmiany decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - umorzył postępowanie w zakresie zobowiązania organu do wydania aktu (w pkt I wyroku), stwierdził, że postępowanie było prowadzone w sposób przewlekły, a przewlekłość miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (w pkt II), wymierzył Prezydentowi grzywnę w wysokości 10 000 zł (w pkt III ) i zasądził od Prezydenta na rzecz strony skarżącej zwrot kosztów postępowania sądowego (w pkt IV).

Powyższy wyrok zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy:

Pismem z dnia 15 lipca 2016 r. P. P. wniósł skargę na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta W. w sprawie zmiany decyzji Prezydenta W. z dnia [...] października 2010 r. nr [...] zezwalającej skarżącemu na usunięcie drzew rosnących na działce nr [...], [...], [...] obręb Z. w W. za naliczeniem opłaty, poprzez zastąpienie obowiązku uiszczenia orzeczonej w decyzji opłaty zezwoleniem na zastępcze nasadzenia drzew oraz odroczenie na okres 3 lat zapłaty naliczonej opłaty. Skarżący wniósł o stwierdzenie przez Sąd, że Prezydent dopuścił się bezczynności i przewlekłego prowadzenia postępowania; stwierdzenie, że bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; zobowiązanie Prezydenta do załatwienia wniosku skarżącego z dnia 22 grudnia 2011 r. w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez organ odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; wymierzenie organowi grzywny w wysokości 40.000 zł; przyznanie od organu na rzecz skarżącego sumy pieniężnej w wysokości 20.000,00 zł; zasądzenie na rzecz strony skarżącej kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych; wydanie postanowienia sygnalizacyjnego w trybie art. 155 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W uzasadnieniu skargi wskazano, że Prezydent W., decyzją z dnia [...] października 2010 r., zezwolił skarżącemu na usunięcie wskazanych w tym akcie drzew rosnących na działkach nr [...], [...], [...], obręb Z. kolidujących z planowaną inwestycją budowy pawilonu handlowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu i drogami do posesji przy ul. P./C. w W., w terminie do 31 grudnia 2010 r. za naliczeniem opłaty na konto Gminy W. w łącznej kwocie 174.567,86 zł. Skarżący w dniu 22 grudnia 2011 r. zażądał od tego organu zmiany decyzji w trybie art. 155 k.p.a., przez zastąpienie obowiązku uiszczenia opłaty za usunięcie drzew zezwoleniem na zastąpienie objętych postępowaniem drzew, drzewami w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew oraz odroczenie na okres 3 lat zapłaty naliczonej opłaty. Prezydent W. decyzją z dnia [...] lipca 2012 r. odmówił zmiany swojej decyzji w żądanym zakresie. Decyzją z dnia [...] września 2012 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. utrzymało tę decyzję w mocy. Wyrokiem z dnia 22 stycznia 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. oddalił skargę na powyższą decyzję SKO. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 16 października 2014 r., sygn. akt II OSK 952/13 uchylił ten wyrok, uchylił decyzję SKO w W. z dnia [...] września 2012 r. i poprzedzającą ją decyzję Prezydenta W. z dnia [...] lipca 2012 r. W dniu 11 grudnia 2014 r. WSA w W. przekazał akta administracyjne sprawy Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W.. Z kolei SKO przekazało akta Prezydentowi W. pismem z dnia 22 grudnia 2014 r. Pismem z dnia 15 kwietnia 2015 r. skarżący wniósł do SKO zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie. Kolegium postanowieniem z dnia 7 maja 2015 r., znak: [...] uznało zażalenie za uzasadnione i wyznaczyło organowi pierwszej instancji dodatkowy, 30-dniowy termin do załatwienia sprawy, liczony od dnia doręczenia niniejszego postanowienia. Kolegium jednocześnie stwierdziło, że niezałatwienie sprawy w terminie nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Pismem z dnia 3 czerwca 2015 r. Z-ca Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa UM W. wezwał skarżącego do uzupełnienia wniosku o wskazanie miejsca wykonania nasadzeń drzew. Skarżący pismem z dnia 16 czerwca 2015 r. udzielił odpowiedzi na skierowane do niego wezwanie. Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa UM W. pismem z dnia 17 sierpnia 2015 r. odniósł się do pisma skarżącego z dnia 16 czerwca 2015 r. i poinformował o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6136 Ochrona przyrody
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona przyrody
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta