Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze w K. w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Zdzisław Kostka Sędziowie: Sędzia NSA Zofia Flasińska Sędzia del. NSA Andrzej Wawrzyniak /spr./ Protokolant: starszy asystent sędziego Anita Lewińska - Karwecka po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2016 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej M. B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 18 lipca 2014 r. sygn. akt II SA/Kr 737/14 w sprawie ze skargi M. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze w K. z dnia [...] lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy oddala skargę kasacyjną.

Inne orzeczenia o symbolu:
6153 Warunki zabudowy  terenu
Inne orzeczenia z hasłem:
Planowanie przestrzenne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/9

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 18 lipca 2014 r. sygn. akt II SA/Kr 737/14, po rozpoznaniu sprawy ze skargi M. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy, oddalił skargę.

Wyrok zapadł w następującym stanie sprawy:

Pismem z dnia 5 lutego 2012 r. A. K.-B. i M. B. wnieśli o ustalenie warunków zabudowy dla działki nr [...] w L. dla inwestycji p.n.: "Dom jednorodzinny wolnostojący o charakterze mieszkalno-rekreacyjnym".

Decyzją z dnia [...] listopada 2012 r. nr [...] Wójt Gminy M., na podstawie art. 104 kpa i art. 60 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 647), ustalił warunki zabudowy dla działki nr [...] położonej w L. Gmina M. dla inwestycji p.n. "Dom jednorodzinny wolnostojący o charakterze mieszkalno-rekreacyjnym".

Decyzją z dnia [...] maja 2013 r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. na podstawie art. 59, art. 61 i art. 64 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, § 1-9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1588) uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

W piśmie z dnia 31 lipca 2013 r. A. K. -B. zwróciła się o zmianę nazwy inwestycji, podając nową nazwę: "Budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z infrastruktura techniczną".

Decyzją z dnia [...] listopada 2013 r. nr [...] Wójt Gminy M., na podstawie art. 104 kpa oraz art. 60 ust. 1 i 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalił warunki zabudowy dla działki nr [...] położonej w L. dla inwestycji pod nazwą "Budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną".

W uzasadnieniu organ I instancji wskazał, że działka nr [...], na której planowana jest inwestycja, położona jest w obszarze nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na przedmiotowym terenie obowiązywał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwalą nr [...] Rady Gminy M. z dnia [...] czerwca 2005 r., zgodnie z którym działka nr [...] przeznaczona była pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczoną symbolem 1MN oraz symbolem 3MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Jednak wyrokiem z dnia 15 marca 2010 r. sygn. akt II OSK 2062/09 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził nieważność ww. uchwały m.in. w części obejmującej teren inwestycji. Natomiast zgodnie z ustaleniami poprzednio obowiązującego planu miejscowego uchwalonego w dniu [...] czerwca 1991 r. (uchwała nr [...] - Dz. Urz. Woj. [...] nr [...], poz. [...]), zmienionego uchwałami z dnia [...] września 1994 r. oraz z dnia [...] grudnia 1994 r., przedmiotowa działka znajdowała się na terenie oznaczonym symbolami 2MNMRU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usług oraz symbolem R - tereny upraw polowych. Organ podał, że inwestycja spełnia łącznie pięć warunków zawartych w art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Na działkach sąsiednich istnieją inne budynki o funkcji mieszkalnej - dostępne z tej samej drogi publicznej pozwalające na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu; teren ma dostęp do drogi publicznej; istniejące uzbrojenie jest wystarczające dla planowanej inwestycji; powierzchnia oraz klasa gruntu terenu objętego wnioskiem nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w trybie wykonywania planu miejscowego; decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi i nie narusza ich zapisów. Organ I instancji podał, że w procedurze wykonywania planu miejscowego L. - uchwała nr [...] Rady Gminy M. z dnia [...] czerwca 2005 roku - m.in. dla działki [...] uzyskano zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Wobec powyższego organ prowadzący postępowanie nie analizował zgodności zamierzenia z przepisami uwzględnionymi przy wcześniejszym uzgodnieniu. Co prawda wyżej wymienionym wyrokiem NSA z dnia 15 marca 2010 r. stwierdzono nieważność planu miejscowego w części obejmującej sołectwo L., jednak decyzje Ministra oraz Wojewody wydane w procedurze wykonywania planu miejscowego nadal obowiązują. Uchylenie planu nie skutkuje bowiem równoczesną kasacją wszystkich decyzji wydanych podczas wykonywania planów miejscowych. Uzgadnianie niniejszej decyzji pod względem ochrony gruntów rolnych i leśnych zgodnie z art. 53 ust.4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym byłoby w takiej sytuacji bezprzedmiotowe.

Strona 1/9
Inne orzeczenia o symbolu:
6153 Warunki zabudowy  terenu
Inne orzeczenia z hasłem:
Planowanie przestrzenne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze