Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie nałożenia kary za wydanie decyzji z naruszeniem terminu
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Aleksandra Łaskarzewska Sędziowie Sędzia NSA Robert Sawuła (spr.) Sędzia del. WSA Mariola Kowalska Protokolant asystent sędziego Marta Romanowska po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2014 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej [...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 września 2012 r. sygn. akt IV SA/Wa 888/12 w sprawie ze skargi [...] na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] marca 2012 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary za wydanie decyzji z naruszeniem terminu oddala skargę kasacyjną

Uzasadnienie strona 1/4

Wyrokiem z 12 września 2012 r., IV SA/Wa 888/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny (dalej: WSA) w Warszawie oddalił skargę Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem (dalej: Wójt) na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (dalej: Minister) z [...] marca 2012 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary za wydanie decyzji z naruszeniem terminu.

W uzasadnieniu sąd I instancji wskazał, że postanowieniem z [...] maja 2011 r. Wojewoda Podkarpacki (dalej: Wojewoda), na podstawie art. 123 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm., dalej: K.p.a.) i art. 51 ust. 2 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm., dalej: Upzp) wymierzył Wójtowi karę pieniężną w wysokości 5500 zł za 11 dni zwłoki w wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ż. na działkach nr ew. [...],[...] i [...] położonych w obrębie ewidencyjnym Ż., gmina Radomyśl nad Sanem". Wojewoda wyjaśnił, że decyzja ustalająca lokalizację została wydana [...] grudnia 2010 r., po rozpoznaniu przez Wójta wniosku z 31 sierpnia 2010 r.

W zażaleniu na powyższe postanowienie Wójt wniósł o jego uchylenie i orzeczenie, że decyzja została wydana w prawidłowym terminie, ewentualnie o uchylenie postanowienia i umorzenie postępowania. Skarżący wskazał, że stosownie do art. 51 ust. 2c Upzp, do 65-dniowego terminu na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w niniejszej sprawie nie należy zaliczać czasu potrzebnego na zajęcie stanowiska przez inny organ, a także oczekiwania na to, aż postanowienie wydane w trybie art. 106 K.p.a. stanie się ostateczne. Opóźnienie w wydaniu decyzji było niezależne od organu i spowodowane długotrwałym procesem uzgadniania decyzji z Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Oceniając termin wydania decyzji Wojewoda powinien wziąć także pod uwagę 7-dniowy termin do wniesienia zażalenia na postanowienie organu uzgadniającego. Wójt podkreślił także, że w niniejszej sprawie wnioskodawca nie kwestionował terminu wydania decyzji. Wójt zasugerował także rozważenie, czy przedmiotowa inwestycja jest inwestycją celu publicznego w rozumieniu ustawy, a tym samym czy możliwe jest wymierzenie kary za niewydanie w terminie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia niebędącego celem publicznym.

Zaskarżonym postanowieniem Minister utrzymał w mocy postanowienie organu I instancji podkreślając, że w przedmiotowej sprawie bieg 65 dniowego terminu wskazanego w art. 51 ust. 2 Upzp rozpoczął się w dniu [...] września 2010 r., tj. w dniu następnym po dniu, w którym wpłynął wniosek o wszczęcie postępowania. W dniu 28 września 2010 r. nadane zostało w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego pismo Wójta z 27 września 2010 r., skierowane do Starosty Powiatu Stalowowolskiego i Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (PZDW) w Rzeszowie Rejon Dróg Stalowa Wola, zawierające wniosek o dokonanie uzgodnienia projektu decyzji na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 i 9 Upzp. Zatem począwszy od dnia 29 września 2010 r., czyli od dnia następnego po dniu, w którym dokonano nadania w placówce pocztowej wymienionego wyżej pisma, bieg 65 dniowego terminu na wydanie decyzji został wstrzymany. Stosownie jednak do art. 53 ust. 5 zdanie drugie Upzp, brak zajęcia przez organ uzgadniający stanowiska w terminie 2 tygodni, od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie, uważa się za uzgodnienie projektu decyzji. Organ zaznaczył, że wystąpienie Wójta z 27 września 2010 r. wpłynęło do organów uzgadniających 30 września 2010 r., zatem termin na zajęcie stanowiska upłynął w dniu 14 października 2010 r. Ponieważ żaden z organów uzgadniających projekt decyzji nie zajął w tym terminie stanowiska, Wójt winien był 15 października 2010 r. podjąć postępowanie. W konsekwencji 15 października 2010 r. w dalszym ciągu zaczął biec 65 dniowy termin na wydanie decyzji. Dzień [...] grudnia 2010 r., w którym Wójt wydał decyzję, był ostatnim dniem biegu terminu, o którym mowa w art. 51 ust. 2 Upzp. Od 7 września 2010 r. do dnia [...] grudnia 2010 r. minęło 92 dni. Mając na względzie treść art. 51 ust. 2c Upzp okres od 29 września do 14 października 2010 r. (włącznie), a więc 16 dni, został odliczony od powyższego terminu. Zatem Wójt przekroczył przedmiotowy termin o jedenaście dni. Wojewoda prawidłowo nałożył więc na Wójta karę w wysokości 5500 zł. Minister zaznaczył, że ustawodawca nie uzależnił nałożenia kary od stanowiska wnioskodawcy w kwestii opóźnienia terminu do wydania decyzji lokalizacyjnej. Wyjaśnił także, że ani Wojewoda, ani Minister nie posiadają kompetencji do badania, czy decyzja była wydana zgodnie z prawem, w szczególności, czy była oparta na właściwej podstawie prawnej. Jeżeli jednak Wójt uznałby w toku postępowania, że przedmiotowa inwestycja nie stanowi celu publicznego w rozumieniu przepisów ustawy, winien wydać decyzję o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Strona 1/4