Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Robert Sawuła Sędziowie Sędzia NSA Małgorzata Masternak-Kubiak (spr.) Sędzia del. WSA Mirosław Wincenciak Protokolant starszy inspektor sądowy Elżbieta Maik po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2014 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej E. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 października 2012 r. sygn. akt IV SA/Wa 830/12 w sprawie ze skargi E. S. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną.

Inne orzeczenia o symbolu:
6151 Lokalizacja dróg i autostrad
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Uzasadnienie strona 1/6

Wyrokiem z dnia 25 października 2012 r., sygn. akt IV SA/Wa 830/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu sprawy ze skargi E. S. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji, stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz utrzymanej nią w mocy decyzji Ministra Infrastruktury z dnia [...] września 2011 r. znak: [...].

Wyrok ten został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:

Decyzją z dnia [...] marca 2009 r. Minister Infrastruktury utrzymał w mocy decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia [...] grudnia 2008 r. ustalającą lokalizację drogi krajowej dla przedmiotowej inwestycji.

Skargę na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] marca 2009 r. wniósł E. S.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 13 listopada 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 807/09, oddalił skargę, uznając, że zaskarżona decyzja jest zgodna z prawem.

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 25 sierpnia 2010 r., sygn. akt II OSK 1255/10, oddalił skargę kasacyjną E. S. uznając, że nie ma on interesu prawnego w kwestionowaniu decyzji Ministra Infrastruktury z dnia [...] marca 2009 r.

Następnie E. S. wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra Infrastruktury z dnia [...] marca 2009 r. i utrzymanej nią w mocy decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia [...] grudnia 2008 r.

Decyzją z dnia [...] września 2011 r. Minister Infrastruktury odmówił stwierdzenia nieważności powyższych decyzji.

Po rozpatrzeniu wniosku E. S. o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzją z dnia [...] lutego 2012 r. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej utrzymał w mocy decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] września 2011 r., wskazując, że Sądy nie dopatrzyły się przesłanek uzasadniających stwierdzenie nieważności kwestionowanych obecnie, w trybie nadzwyczajnym, decyzji.

Skargę na powyższą decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] lutego 2012 r. wniósł E. S.

W uzasadnieniu skargi wskazano, że organy wadliwie uznały, że nastąpiła powaga rzeczy osądzonej, ponieważ WSA w Warszawie wyrokiem z dnia 13 listopada 2009 r. nie orzekał, co do całości sprawy, w tym np. co do ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedmiotowej inwestycji. Skarżący wskazał, że decyzją z dnia [...] lutego 2010 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uchylił w całości decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia [...] lipca 2007 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowej inwestycji, co jest nową okolicznością w sprawie i powinno być wzięte pod uwagę przez organy orzekające w trybie nieważnościowym.

Podkreślono nadto, że nie rozpatrzono ponownie sprawy zgodnie z zasadami ogólnymi postępowania administracyjnego oraz nie dokonano prawidłowej oceny materiału dowodowego.

Skarżący zwrócił uwagę, że Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 sierpnia 2010 r. nie oceniał sprawy, co do meritum, zauważył bowiem, że brak wykazania interesu prawnego skarżącego wyłącza możliwość uwzględnienia skargi kasacyjnej - wyklucza możliwość oceny podniesionych zarzutów.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6151 Lokalizacja dróg i autostrad
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej