Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji
Sentencja

Dnia 24 lipca 2014 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Bożena Popowska sędzia NSA Anna Łuczaj /spr./ sędzia NSA Zbigniew Ślusarczyk Protokolant asystent sędziego Tomasz Muszyński po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2014 roku na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Ministra Infrastruktury i Rozwoju od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 listopada 2012 r. sygn. akt IV SA/Wa 1279/12 w sprawie ze skargi Gminy Ł. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od Ministra Infrastruktury i Rozwoju na rzecz Gminy Ł. kwotę 200 (dwieście ) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego

Inne orzeczenia o symbolu:
6151 Lokalizacja dróg i autostrad
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Uzasadnienie strona 1/15

Wyrokiem z dnia 27 listopada 2012 r., sygn. akt IV SA/Wa 1279/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu skargi Gminy Ł. uchylił zaskarżoną decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] kwietnia 2012r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji. Sąd stwierdził, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się w/w wyroku oraz orzekł o kosztach postępowania.

W uzasadnieniu orzeczenia Sąd podał, że decyzją Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] kwietnia 2012 r., nr. [...] na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 oraz art. 162 § 1 i 3 k.p.a., uchylono w całości decyzję Wojewody Pomorskiego z dnia [...] stycznia 2010 r. o odmowie wygaśnięcia decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr [...] z dnia 11 lipca 2008 r. o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej dla zamierzenia pod nazwą "Rozbudowa i wzmocnienie drogi krajowej nr 1 Świecie - Toruń na odcinku związanym z obsługą Pomorskiej Strefy Ekonomicznej od km 177 plus 100 km do km 180 plus 610 w części obejmującej realizację zamierzenia na terenie działki nr [...] położonej w obrębie ewidencyjnym Ostaszewo" i orzeczono o wygaśnięcia tej decyzji.

Wojewoda Kujawsko Pomorski dnia [...] lipca 2008 r. wydał, na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, (dalej GDDKiA) decyzję nr [...] o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej nr 1 Świecie - Toruń na określonych odcinkach związanych z obsługą Pomorskiej Strefy Ekonomicznej. Zamierzenie to miało być realizowane m. in. na działce [...] stanowiącej własność Gminy Łysomice. Mocą tej decyzji nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi, w tym działka [...], stała się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa, z dniem kiedy decyzja stała się ostateczna - za odszkodowaniem w wysokości 7 203 270 zł.

Dyrektor GDDKiA pismem z dnia [...] lipca 2007 r., na podstawie art. 162 § 1 k.p.a. wniósł o stwierdzenie wygaśnięcia tejże decyzji w części zamierzenia na terenie działki [...]. W uzasadnieniu wskazał, że na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich powstaje nowy projekt techniczny zakładający budowę układu komunikacyjnego północno-wschodniej części bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitarnego połączenia drogi krajowej nr 80 z drogą nr 15 - odcinek Ostaszewo - Turzno, w części obejmującej rozwiązania skomunikowania Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wnioskujący uznał, że prowadzenie inwestycji na działce nr [...] jest bezprzedmiotowe.

W dalszych pismach wskazywano, że Marszałek Województwa Kujawsko Pomorskiego planuje budowę drogi wojewódzkiej łączącej obszar Pomorskiej Strefy Ekonomicznej w Łysomicach z węzłem autostradowym w Turzynie.

Po zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania Pomorska Strefa Ekonomiczna Spółka z.o.o. wniosła o oddalenie tego wniosku, ponieważ: po pierwsze decyzja z dnia [...] lipca 2008 r. stanowiła podstawę do wydania przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego decyzji z dnia [...] lipca 2009 r. o przyznaniu Gminie Łysomice odszkodowania w kwocie 7 203 270 zł, po drugie, nie zaszły żadne z przesłanek o jakich mowa w art. 162 k.p.a. aby było możliwe stwierdzenie wygaśnięcia decyzji. Budowa drogi jest obiektywnie możliwa i brak jest okoliczności które pozwalałyby na ustalenie, że realizacja budowy drogi krajowej nr 1 na działce [...] jest niemożliwa. Po trzecie, spełnienie zadość temu wnioskowi czyniłoby jedynie zadość interesom jednej ze stron, których w niniejszej sprawie jest więcej. Po czwarte, nieruchomość od ponad roku nie jest już we władaniu właściciela (Gminy Łysomice). GDDKiA wniosła o nie uwzględnienie tego stanowiska, gdyż Spółka Pomorska Strefa Ekonomiczna nie ma przymiotu strony w tym postępowaniu ponieważ, w stosunku do działki której była właścicielem nr [...] wygaszono decyzję o lokalizacji inwestycji.

Strona 1/15
Inne orzeczenia o symbolu:
6151 Lokalizacja dróg i autostrad
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej