Skargi kasacyjne T. S. oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta Lublin od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi T. S. w przedmiocie wymierzenia grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego Miasta Lublin
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Łuczaj (spr.) Sędziowie Sędzia NSA Maria Czapska - Górnikiewicz Sędzia del. WSA Mirosław Wincenciak Protokolant asystent sędziego Krzysztof Tomaszewski po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2012 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skarg kasacyjnych T. S. oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta Lublin od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 8 grudnia 2011 r. sygn. akt II SA/Lu 667/11 w sprawie ze skargi T. S. w przedmiocie wymierzenia grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego Miasta Lublin oddala skargi kasacyjne.

Uzasadnienie strona 1/9

Wyrokiem z dnia 8 grudnia 2011 r., II SA/Lu 667/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie (zwany dalej "WSA") - po rozpatrzeniu sprawy ze skargi T. Sz. - wymierzył Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego Miasta Lublin (zwanemu dalej "PINB") grzywnę w wysokości 5.000 zł z tytułu przewlekłości postępowania po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 stycznia 2009 r., sygn. akt II OSK 1338/07 w sprawie nakazania rozbiórki obiektu budowlanego; zasądził od PINB na rzecz T. Sz. kwotę 357 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania i oddalił skargę w pozostałej części.

W uzasadnieniu wyroku Sąd podał, że w dniu 25 lipca 2011 r. T. Sz. wniósł do WSA skargę na bezczynność i przewlekłość postępowania PINB w sprawie o rozbiórkę obiektu budowlanego na działce nr ewid. [...], położonej przy ul. P. w Lublinie, po wydaniu przez NSA wyroku z dnia 30 stycznia 2009 r., II OSK 1338/07. Jednocześnie skarżący wniósł o wymierzenie temu organowi grzywny za niewykonanie powyższego wyroku NSA w wysokości maksymalnej przewidzianej w art. 154 § 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zmianami - zwanej dalej "p.p.s.a.").

Skarżący podniósł, że PINB decyzją z dnia [...] lutego 2006 r., nr [...] nakazał B. R. rozbiórkę obiektu budowlanego na działce nr ewid. [...], przy ul. P. w Lublinie. Decyzja ta została utrzymana w mocy przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublinie (zwanego dalej "LWINB") decyzją z dnia [...] kwietnia 2006 r., nr [...]. Wyrokiem z dnia 14 marca 2007 r., sygn. akt II SA/Lu 448/06, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę B. R. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 30 stycznia 2009 r., sygn. akt II OSK 1338/07, uchylił powyższy wyrok WSA oraz uchylił decyzję organów obu instancji. Zdaniem skarżącego, po tym jak akta administracyjne sprawy w dniu 8 kwietnia 2009 r. zostały zwrócone PINB, organ ten obowiązany był prowadzić w dalszym ciągu postępowanie w przedmiocie rozbiórki obiektu zgodnie z wytycznymi NSA i wydać w tym przedmiocie stosowne rozstrzygnięcie. PINB nie wydał jednak żadnego rozstrzygnięcia w przedmiocie rozbiórki tego budynku. Przyznał to LWINB postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2010 r., nr [...], uznając za uzasadnione zażalenie T. Sz. na bezczynność organu I instancji. Jednocześnie organ ten wyznaczył PINB 30-dniowy dodatkowy termin na załatwienie sprawy o rozbiórkę obiektu. PINB nie zastosował się też do postanowienia organu wyższego stopnia. W ocenie skarżącego niezasadny jest pogląd PINB, że NSA potwierdził fakt legalności budowy przedmiotowego obiektu handlowego. NSA, jak podkreślił skarżący, nie orzekał w przedmiocie legalności rozbiórki obiektu, a jedynie uchylił orzeczenie WSA i dotychczasowe rozstrzygnięcia organów nadzoru budowlanego obu instancji, co skutkowało przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania organowi I instancji.

Sąd wskazał, iż zarządzeniem z dnia 31 sierpnia 2011 r., wydanym w sprawie II SAB/Lu 49/11, skarga w części dotyczącej wymierzenia grzywny organowi została wyłączona do odrębnego postępowania i w tej części podlega rozpoznaniu w niniejszej sprawie.

Strona 1/9